cbmp  

Centrum
Bio-Medicinálních
Polymerů

BioLAB
Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

°1 aktual BioLAB
Laboratoř bio-makromolekulárních analýz

      Vznik biologických laboratoří (zkráceně BioLAB) Ústavu makromolekulární chemie je výsledkem dlouhodobé potřeby efektivně propojit přípravu polymerních materiálů využitelných v biologickém výzkumu, především medicíně, s bezprostředním ověřením vlivu těchto materiálů na chování buněčných systémů. Biolab je soubor nově vytvořených biologických laboratoří, zaměřující se na detailní studium působení makromolekulárních látek na buněčné systémy jak na úrovni molekulární, tak buněčné.

      Cílem Biolabu je vytvořit fungující a pružnou mezioborovou spolupráci, která přispěje novými poznatky k aplikaci biomateriálů připravených na ÚMCH v medicíně nebo v dalších oborech lidské činnosti, jako je zemědělství, veterinářství nebo ekologie.

      BioLAB tvoří čtyři laboratoře plně vybavené pro sledování struktury a funkce genů, genové exprese a její regulace, dále strukturních a funkčních vztahů mezi informačními molekulami (nukleovými kyselinami, proteiny) a polymerními biomateriály. Laboratoře jsou rovněž vybaveny pro kultivaci tkáňových kultur, stanovení viability buněk, studium širokého spektra charakteristik buněčných linií při aplikaci biomateriálů a studium buněčné signalizace či buněčné smrti. Nedílnou součástí je také možnost produkce a izolace rekombinantních proteinů.

°2 hlavní aktivity laboratoře

  • základní vědecký výzkum působení biomateriálů na buněčné systémy
  • metodická spolupráce s dalšími laboratořemi ústavu
  • udržování a doplňování přístrojového vybavení
  • vzdělávání pracovníků laboratoří v mezioborovém výzkumném přístupu
  • vědecká výchova studentů doktorských studijních programů

cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp cbmp

°3 služby

      Nabízíme využití nejnovějšího přístrojového vybavení vhodného pro realizaci široké škály molekulárně biologických metod, a dále konzultace experimentálního provedení, analýzu a statistické vyhodnocení výsledků výzkumu.

  • Poradenství při plánování biologických experimentů
  • Metodická a analytická podpora při testování biopolymerů s využitím buněčných systémů
  • Testování a evaluace nových polymerních materiálů využitelných v medicíně, případně dalších odvětvích
  • Zavádění a optimalizace nových přístupů pro sledování vlastností biopolymerů v in vitro systémech
  • Statistické zpracování biologických dat

°4 podpora

Vybudování centra je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28043, realizační fáze projektu: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2013.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz