Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC

Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium   -  Kontakty

Historie kolokvií

O kolokviích

Když byla po roce 1990 v našem ústavu ustavena vědecká rada, jedním z jejích prvních počinů bylo založení nové tradice ústavních kolokvií. První se konalo už na počátku roku 1992.

Cílem bylo využít dosavadních zkušeností ústavu s organizací mezinárodních konferencí k odbornému setkávání pracovníků ústavu mezi sebou navzájem.

Schéma kolokvií proto v podstatě kopíruje program mezinárodních mikrosymposií až na to, že přednášky jsou většinou v češtině. Také počátek grantového systému žádal zavést pravidelnou možnost referování o právě řešených problematikách.

Myšlenka interních ústavních kolokvií se mezitím vžila jako každoroční neformální svátek makromolekulární vědy. Účastníci i někteří návštěvníci velmi oceňují, že se mohou během necelého týdne dovědět, jaká aktuální témata se řeší v jednotlivých odděleních, jakých úspěchů kolegové dosáhli, a jaké mají plány, případně potřeby a problémy.

Postupem času se kolokvia samozřejmě vyvíjela a od původního směru referování o jednotlivých grantových projektech se v dnešní době spíše jedná o prezentaci nejvýznamnějších celkových i dílčích výsledků dosažených v uplynulém roce.

Kolokvia organizuje Vzdělávací a informační středisko (VIS) a poslední roky jsou jejich nedílnou součástí i půldenní panelové diskuse. Také ty se setkaly s příznivým ohlasem.

ÚMCH

Nově byly také zařazeny příspěvky odborníků z pražských vysokých škol a dalších spolupracujících pracovišť.

V únoru roku 2018 se koná již 27. kolokvium.

Ústavní kolokvia příznivě ovlivňují vzájemné spolupráce v ústavu, přispěla například k lepšímu využití špičkových fyzikálních a fyzikálně-chemických metod pro výzkum v oblasti biolékařských a bioanalogických polymerů apod.

    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika