Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC

Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium   -  Kontakty

Historie kolokvií

Jaké bylo Kolokvium 2010

Program v PDF
Fotografie od A. Braunové a V.Rause

Do sněhu oděný ústav tento rok uvítal již devatenácté makromolekulární kolokvium, celoústavní konferenci, která se svou tradicí již neochvějně zařadila k dění na našem ústavu. Podobně jako v minulých letech bylo kolokvium zaměřeno hlavně na prezentaci celkových i dílčích výsledků výzkumných projektů řešených jednotlivými odděleními. Celkem bylo v roce 2010 v jednotlivých sekcích prezentováno 36 přednášek a 19 posterů. Potěšitelným zjištěním bylo, že se významně zvýšila celková úroveň vystoupení doktorandů a mladších vědeckých pracovníků, přičemž je nutné podotknout, že z celkového počtu byla více než třetina přednášek prezentována právě doktorandy nebo mladšími vědeckými pracovníky.

Hynek BenešTak jako v minulých letech bylo s cílem motivovat doktorandy a mladší pracovníky ústavu nejlepšímu z těchto přednášejících, Ing. Hynku Benešovi, PhD., uděleno „Ocenění za nejlepší prezentaci doktoranda nebo mladšího vědeckého pracovníka“, okořeněné lahví dobrého moravského vína. Zde je nutné podotknout, že výběr nejlepšího přednášejícího byl tento rok opravdu těžký. A to vzhledem k již výše zmíněné vysoké úrovni příspěvků doktorandů a mladších vědeckých pracovníků.

Ladislav PalovskýJosef JančářJiž tradičně proběhla zajímavá sekce „Jak se dělá věda jinde“ s přednáškami kolegů z jiných institucí. Tento rok jsme se zaměřili na naše kolegy z Brna a své příspěvky přednesli prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a Mgr. Ladislav Palovský, z Polymer Institute Brno, s.r.o v Brně.

Vyvrcholením kolokvia byla závěrečná panelová diskuze na téma „Základní vs. aplikovaný výzkum: jak to vidí vědci a jak představitelé průmyslu“, za účasti zástupců průmyslu Ing. Pavla Šebka, CSc. (Zentiva a.s.) a Ing. Petra Stehlíčka (Gel-Med International s.r.o.).
Samotná diskuze byla uvedena krátkým příspěvkem ředitele ústavu RNDr. Františka Rypáčka, PhD., který následně i celou panelovou diskuzi moderoval. Po více než hodinové diskuzi následoval závěrečný banket spojený s ochutnávkou moravských a francouzských vín.

      Pavel Šebek Petr Stehlíček František Rypáčekbanket

V souhrnu si dovolím konstatovat, že se letošní kolokvium vydařilo – svědčí o tom ohlasy řady zúčastněných. Jsem rád, že i kolokvia jsou důkazem toho, že se na našem ústavu dělá zajímavý a přínosný základní výzkum a že je zde možné potkat dostatek nejen zasloužilých vědeckých pracovníků, ale také doktorandů a mladších vědeckých pracovníků, kteří jsou úrovní své vědecké práce velmi nadějným příslibem pro budoucnost našeho ústavu.

Tomáš Etrych
(organizátor)

Z tisku: článek ve Zdravotníckých novinách


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika