Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC

Historie kolokvií  -   Aktuální kolokvium   -  Kontakty

Historie kolokvií

Jaké bylo Kolokvium 2009

Program v PDF
Fotografie od A. Braunové a V.Rause

Zasněžený ústav uvítal v únoru letošního roku již osmnácté makromolekulární kolokvium, celoústavní konferenci, která již neodmyslitelně patří k dění na našem ústavu a je zaměřena především na prezentaci nejvýznamnějších celkových i dílčích výsledků výzkumných programů řešených na jednotlivých odděleních. Pozitivním zjištěním je významně vyšší zájem o prezentování výsledků, v meziročním porovnání se jedná o nárůst o 10 přednášek. Celkem bylo v roce 2009 v jednotlivých sekcích prezentováno 44 přednášek a 20 posterů. Významně se zvýšil počet a celková úroveň vystoupení doktorandů a mladších vědeckých pracovníků. Z celkového počtu byla více než polovina přednášek prezentována právě doktorandy nebo mladšími vědeckými pracovníky, což je jistě nezanedbatelný příslib pro budoucnost ústavu.

S cílem motivovat doktorandy a mladší pracovníky ústavu bylo nejlepší z těchto přednášejících,Ing. Eleně Konyushenko,Elena Konyushenko PhD., uděleno „Ocenění za nejlepší prezentaci doktoranda nebo mladšího vědeckého pracovníka“, okořeněné lahví dobrého moravského vína.
Potěšitelné je, že významně ubylo prezentování souhrnných příspěvků bez konkrétních výsledků výzkumných programů. Organizátoři se budou snažit i u dalšího ročníku kolokvia omezit tyto souhrnné prezentace, aby cílem kolokvií zůstalo poskytnutí fóra pro odborné diskuze nad aktuálními výsledky badatelských projektů řešených v uplynulém roce a nalezení nových možností spolupráce jednotlivých pracovních skupin.

V sekci s názvem „Přednášky vyznamenaných pracovníků“ byly předneseny příspěvky pracovníků ústavu, kteří v uplynulém roce obdrželi některé z důležitých ocenění.

Oceněnými byli:

Karel Ulbrich
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (akademická prémie „PRAEMIUM ACADEMIAE“, udělovaná Akademií věd ČR na podporu vynikajících vědeckých osobností)
Miroslav Šlouf RNDr. Miroslav Šlouf, PhD. (oceněný „Prémií Otty Wichterleho“ pro mladé vědecké pracovníky AV ČR)
Tomáš Etrych
RNDr. Tomáš Etrych, PhD. (oceněný „Prémií Otty Wichterleho“ pro mladé vědecké pracovníky AV ČR)

Velmi zajímavá byla sekce „Jak se dělá věda jinde“ s přednáškami kolegů z jiných institucí. Své příspěvky přednesli
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a
doc. Ing. Irena Prokopová, CSc., z Ústavu polymerů VŠCHT v Praze.

Těsně před závěrem kolokvia, panelovou diskuzí, byla slavnostně otevřena naše zrekonstruovaná přednášková místnost, a to za přítomnosti vážených hostů z vedení AV ČR, prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., a RNDr. Jiřího Rákosníka, CSc.

Helena Illnerová
Vyvrcholením kolokvia byla závěrečná panelová diskuze na téma „Popularizace vědy u široké veřejnosti: Ztráta času, nebo prospěšná činnost?“, která byla uvedena příspěvkem prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. Vynikající přednáška paní profesorky následně vyvolala samotnou diskuzi, kterou moderoval ředitel ústavu RNDr. František Rypáček, PhD. Po více než hodinové diskuzi následoval závěrečný banket spojený s ochutnávkou moravských vín.

Troufáme si tvrdit, že se letošní kolokvium velmi vydařilo – svědčí o tom nejen ohlasy řady zúčastněných, ale i poměrně velký zájem veřejných medií. Jsme rádi, že se kolokvia stala živým důkazem toho, že je na našem ústavu možné potkat dostatek doktorandů a mladších vědeckých pracovníků, kteří jsou úrovní své vědecké práce nadějným příslibem nejen pro náš ústav, ale pro českou vědu obecně.


Ohlas v tisku: Novinky.cz, Zdravotnické noviny


    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika