Optoelektronické materiály a vlastnosti

vedoucí: RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
kontakt:  +420 296 809 571, pfleger(a)imc.cas.cz

 

     Laboratoř vyvíjí nové polymerní a kompozitní materiály pro elektronické a optoelektronické aktivní komponenty. Zaměřuje se zejména na organické fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody, elektrické a optické senzory a tranzistory řízené elektrickým polem (FET) pro flexibilní tištěnou elektroniku. Cílem je připravit tyto elektronické komponenty z rozpustných derivátů polovodivých či vodivých polymerů levnými nanášecími technikami či tiskem.

    Základní výzkum je zaměřen na jevy generace, transportu a rekombinace volných nosičů náboje, přenosu náboje na rozhraní materiálů, injekce náboje z elektrod, fotochromní transformace a na plasmonické jevy v polymerních kompozitech s kovovými nanočásticemi. Laboratoř pracuje na konceptu molekulární elektroniky jak na experimentální tak i teoretické úrovni.

 

Vybavení

Širokopásmový dielektrický spektrometr NOVOCONTROL

Aparatura pro měření pohyblivosti náboje metodou doby volného průletu (time-of-flight)

Laditelný fs laserový systém COHERENT s detekci a příslušenstvím pro optickou spektroskopii s ultravysokým časovým rozlišením HELIOS-ULTRAFAST SYSTEMS

 

Metodiky

Měření elektrické impedance k určení elektrické vodivosti a elektrické permitivity práškových vzorků, polymerních filmů a vrstev v širokém rozsahu teplot (100 K – 500 K) a frekvencí (10-3 – 109 Hz).

Měření elektrické vodivosti vodivých materiálů čtyřbodovou metodou.

Měření elektrické pohyblivosti náboje v materiálech s nízkou elektrickou vodivostí.

UV-vis-NIR optická absorpční spektroskopie v rozsahu vlnových délek 190 – 3400 nm, včetně rozptylujících materiálů.

Měření transientní optické absorpce s časovým rozlišením 40 fs.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR © 2012-2014
foto Hynek Beneš & archiv ÚMCH AV ČR
design -4logC+ © 2012-2014