nmr laboratory
ss NMR

Společná laboratoř NMR pevné fáze


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i.

hl.stránka  cz  en

nabídka služeb


nabídka služebPřehled služeb laboratoře NMR pevného stavu

  • provádění detailní strukturní analýzy prakticky všech materiálů zahrnujících anorganické krystalické i amorfní látky, minerály, skla, přírodní i syntetické polymery, gely, půdní vzorky či biologické materiály. Řada jedinečných vlastností těchto materiálů má svůj původ právě v lokálním uspořádání atomů a molekul, které je v případě řady systémů popsatelné na atomární úrovni téměř výhradně pomocí solid-state NMR
  • hledání zákonitostí a vztahů mezi dynamikou molekul, strukturou hmoty, jejími makroskopickými a užitnými mechanickými či fyzikálními vlastnosti
  • přesný popis amplitud a frekvence pohybů jednotlivých atomů, či molekul (vnitřní pohyby, které určují nejen mechanické vlastnosti řady polymerních látek - houževnatost, pružnost, biologickou dostupnost farmaceuticky aktivních sloučenin)
ssnmr

kompetence


Farmaceutický výzkum

Farmaceutický průmysl je nucen hledat efektivní postupy kontroly kvality jak vstupních surovin, tak i výsledných produktů. Vývoj nové generace lékových přípravků také vyžaduje detailní pohled do jejich struktury. Pro tyto účely se ve společné laboratoři vyvíjí a aplikuje kombinovaný experimentálně-výpočetní přístup NMR krystalografie, jež umožňuje efektivní monitorování výroby farmakoproduktů, snadnou a bezpečnou identifikaci příměsí (polymorfů) a detailní popis krystalové struktury farmaceuticky aktivních látek i v případech, kdy je získání X-ray difrakčních dat nemožné.

Pokročilé polymerní materiály a nanokompozity

Studium tvorby, struktury a vlastností organicko-anorganických hybridů. Stanovení a regulace mezifázové interakce u polymerních nanokompozitů na bázi termosetů i termoplastů obsahujících anorganické nanoplnivo. Vlastnosti pokročilých polymerních systémů, které vykazují přesně definovanou odezvu na vnější podněty, se odvíjejí od přísně definované hierarchické architektury, ve které dominantní roli hrají strukturní útvary na povrchu tedy fázovém rozhraní mezi „inteligentním“ polymerním systémem a okolním prostředím.

Organická hmota, půdní vzorky, fosilie

NMR spektroskopie pevného stavu nabízí jedinečný a překvapivě detailní pohled na strukturu a procesy, které probíhají v organické hmotě, v půdním materiálu či ve fosiliích. Zkoumání struktury uhlí, huminových kyselin či různých organických zbytků patří mezi tradiční směry strukturní analýzy prováděné ve společné laboratoři.

Stavební hmoty a environmentální problematika

Ve společné laboratoři též provádíme výzkum pokročilých jednosložkových geopolymerů, modifikovaných cementů, sledujeme procesy přepracování odpadních surovin a vysokotonážních prašných odpadních produktů, či provádíme hloubkovou analýzu sorbentů na bázi aluminosilikátových materiálů při fixaci těžkých kovů.

Katalytické systémy

Možnosti NMR spektroskopie pevného stavu a moderních fyzikálních analýz při vývoji katalytických systémů pro průmyslové aplikace jsou velmi široké a rozsáhlé. Odborníci ze společné laboratoře tak disponují rozsáhlým znalostním potenciálem, který je využitelný při vývoji nových katalyzátorů jak pro kysele katalyzované, tak redoxn í procesy na bázi aluminosilikátových mřížkových materiálů, systémů s nosiči na bázi silikátů a alumin, a to jak z hlediska studia nosičů/matricí, tak z hlediska struktury a lokalizace aktivních center.
ssnmr
 

výsledky v aplikovaném výzkumu


 

Výzkum alginátových částic pro buněčné transplantace

Veterinární a farmaceutická universita Brno
Veterinární a farmaceutická universita Brno

Peptidové deriváty kyseliny boronové, jejich unikátní struktura a rozsáhlý polymorfismus

Teva Pharmaceuticals CR
Teva Pharmaceuticals CR

Výzkum struktury hybridních nanomateriálů pro dopravu a kontrolované uvolňování léčiv („liquisolid“ systémy)

Ratiopharm GmbH
Ratiopharm GmbH

Strukturní charakterizace potravinářských pigmentů

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

NMR charakterizace pryskyřic

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Výzkum styren-butadienových kaučuků

Cray Valley Czech s.r.o

Výzkum polykarbonátových systémů

GEA Heat Exchangers a.s.

Výzkum struktury polysacharidů

Contipro Biotech s r.o.

Výzkum půdy a fosilních zbytků

Ústav pro životní prostředí, UK Praha

Studium struktury a mechanismu vzniku výkvětů historických voskových pečetí

Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Katalyzátory pro eliminaci N2O a NOx z procesních plynů při výrobě kyseliny dusičné

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Syntéza zeolitu SSZ-13

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Syntéza křemíkem bohatých zeolitů s řízeným uspořádaním hliníku v mřížce

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Support Manufacturing Czechia, s.r.o

Syntéza agregátů zeolitů s unikátními vlastnostmi

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Strukturní charakterizace surovin pro výrobu katalyzátorů

Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

Vývoj katalyzátorů pro zhodnocení petrochemických produktů

Support Manufacturing Czechia, s.r.o.