nmr laboratory
ss NMR

Společná laboratoř NMR pevné fáze


Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v.v.i.

hl.stránka  cz  en

hlavní směry výzkumu


hlavní směry výzkumuHlavní směry našeho výzkumu,

které lze rozdělit do oblastí, které se vzájemně překrývají:
  • Rozvoj NMR krystalografie pro farmaceutické aplikace
  • Studium struktury a segmentové dynamiky polymerních nanokompozitů, zkoumání těchto jevů v závislosti na materiálových vlastnostech
  • Studium struktury, stability a chemické aktivity anorganických systémů na bázi geopolymerů a zeolitů

Záběr a rozsah našeho výzkume lze nejlépe demonstrovat rozsáhlým seznamem publikací.

Vedle tohoto základního badatelského výzkumu, ale také řešíme výzkum na zakázku, kdy poskytujeme služby, analýzy a poradenství našim partnerům z akademické i průmyslové sféry.

ssnmr

projekty


aktuální projekty:

  • GA ČR 14-03636S - Příprava a charakterizace pokročilých vícesložkových farmaceutických systémů s řízenými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. (2014 – 2016) řešitel: Dr. Brus.
  • GA ČR 13-24155S - Kontrola a optimalizace vzniku zeolitových fází v aluminosilikátových pojivech (2013 – 2016) řešitel: Dr. Urbanová.
  • MŠMT program COST: Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (HINT) - MP1202; Organicko-anorganické hybridy s kontrolovaně řízenou strukturou a vlastnostmi - LD 14010(2014 – 2016) řešitel: Dr. Brus.

realizované projekty:

  • GA AV IAA400400904 - NMR krystalografie mimomřížkových pozic v křemíkem bohatých zeolitech (2009-2013) řešitel: Dr. Dědeček a Dr. Brus
  • GA ČR P106/11/P426 - Zvýšení biologické dostupnosti nerozpustných farmaceutických substancí působením polymerní matrice (2011 – 2013) řešitel: Dr. Urbanová
  • MŠMT, NPV II, 2B08021 - NMR krystalografie aktivních farmaceutických substancí pro průmyslové aplikace (2008 – 2011) řešitel: Dr. Brus
ssnmr
 

témata výzkumu NMR


 
ssnmr

• Rozvoj NMR krystalografie pro
farmaceutické aplikace •   Současný farmaceutický průmysl se při vývoji a výrobě nových typů léčiv potýká s problémem obtížně předpověditelného polymorfismu. Biologická dostupnost farmaceutických ingrediencí (API) je totiž silně závislá na vzniklé krystalové struktuře. Cílem našeho výzkumu je učinit zásadní kroky při řešení tohoto problému a přispět k rozvoji nového vědního oboru, NMR krystalografie. Podstatou je spojení NMR spektroskopie pevného stavu, práškové RTG difrakce a molekulárního modelování pro identifikaci a strukturní analýzu aktivních substancí a pochopení jevu polymorfie s ohledem na nalezení vztahů s biodostupností. Nezbytnou podmínkou k dosažení těchto cílů je vyvinutí metodických postupů NMR krystalografie, vedoucí k monitorování výroby farmaceutických produktů a k detailnímu strukturnímu popisu použitých API.

ssnmr

 
 
ssnmr

• Zvýšení biologické dostupnosti nerozpustných farmaceutických
substancí působením polymerní matrice •   Rozsáhlá skupina léčiv se vyznačuje velmi nízkou perorální biologickou dostupností. S úmyslem zvýšit biodostupnost API se dnes přistupuje k jejich nové formulaci ve formě tuhých disperzí, roztoků či kokrystalů, kde polymerní matrice plní úlohu tzv. pomocné látky. Záměrem tohoto výzkumu je příprava nových farmaceutických substancí a pochopení samouspořádávacích procesů, které vedou k lepší biologické dostupnosti. Dopad tohoto výzkumu se odrazí v cílené přípravě nových lékových forem, jež budou mít nejen lepší biodostupnost, ale také stabilitu.

ssnmr

 
 
ssnmr

• Studium segmentové dynamiky polymerních nanokompozitů a hledaní vztahů s materiálovými vlastnostmi •   Podstatou tohoto výzkumu je vývoj a aplikace selektivních technik NMR spektroskopie pevného stavu určených k měření pohybově zprůměrovaných dipolárních 1H-13C interakcí, které otvírají nové cesty pro popis segmentálních pohybů v heterogenních polymerních nanokompozitech, a následně k nalezení vztahů mezi pohyblivostí polymerních řetězců s materiálovými vlastnostmi. Vývoj těchto postupů je motivován znalostí, že řada vlastností nanokompozitů, jako je houževnatost nebo tažnost, je spojena s pohyblivostí polymerních řetězců.

ssnmr

 
 
ssnmr

• Studium struktury, stability a chemické aktivity anorganických systémů na bázi geopolymerů a zeolitů •   Vzhledem k tomu, že geopolymery jsou ze své podstaty velmi komplikované nanostrukturní kompozity, vyvíjíme speciální metody NMR spektroskopie pevného stavu založené na kombinaci více-dimenzionálních vícekvantových korelačních technik 23 Na a 27 Al 3Q MAS NMR s technikami dipolárního recouplingu či coss-polarizace ( 1 H- 27 Al, 27 Al- 29 Si CP/MAS, REDOR). Již nyní jsme dokázali identifikovat nejrůznější strukturní jednotky, z nichž je tento konstrukční materiál sestaven, a díky těmto znalostem jsme navrhli alternativní způsob jeho přípravy. V současné době pak pracujeme na rozpoznání role vody v těchto systémech s ohledem na jejich dlouhodobou stabilitu a vysokou mechanickou pevnost.

ssnmr

 
 
ssnmr

• Výzkum na zakázku •   Ačkoli naše přístrojové kapacity a lidské zdroje nejsou neomezené, snažíme se nalézt dostatek prostoru, abychom případným zájemcům z akademické sféry nebo z řad průmyslových společností mohli poskytnout služby v oblasti specifického výzkumu na zakázku, analýz jejich produktů či poradenství. V rozsahu omezeném ekonomickou výhodností jsme schopni analyzovat téměř veškeré látky, které se nacházejí v tuhém stavu. Výjimku tvoří látky extrémně nebezpečné (explozivní, biologicky nakažlivé), toxické a radioaktivní. Veškerý tento výzkum provádíme na smluvním základě a kontakt v případě zájmu je následující:

  Ing. Jiří Brus, PhD
  e-mail: brus(a)imc.cas.cz
  tel: +420 296 809 380

ssnmr