Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

CELOÚSTAVNÍ  KOLOKVIA

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. každoročně pořádá celoústavní konferenci "KOLOKVIUM" zaměřenou na prezentaci nejvýznamnějších výsledků výzkumných programů řešených
na našem ústavu v daném roce.

IMC


Historie kolokvií
Kolokvium  2016

15. - 18. 2. 2016


Obecné informace

Cílem Kolokvia, které je pořádáno již popětadvacáté, je poskytnout všem pracovníkům ÚMCH AV ČR, v.v.i. veřejné fórum pro odborné diskuse nad aktuálními výsledky badatelských projektů řešených v roce 2015. Letošní Kolokvium je určeno především k prezentaci nejvýznamnějších celkových i dílčích výsledků výzkumných programů řešených v ÚMCH AV ČR v.v.i., nezávisle na formálním začlenění do jednotlivých grantových projektů. Přednášet o dosažených výsledcích by se mělo stát věcí prestiže každého vědeckého pracovníka zapojeného do řešení projektu, zvláště pak studentů a mladších spolupracovníků.

Nejlepší studentská prezentace bude opět oceněna!

Poslední den Kolokvia (čtvrtek) budou zařazeny dvě sekce:

Jak se dělá věda jinde, do které hodláme jako v minulých letech pozvat dva až tři kolegy z jiných pracovišť makromolekulární chemie s cílem navázat nové kontakty a rozšířit všeobecný přehled.

Přednášky vyznamenaných pracovníků ústavu, do které nominujeme naše pracovníky, kteří v roce 2015 obdrželi významná ocenění.

Tématické okruhy

Prezentace dílčích výzkumných programů budou rozděleny tradičně do následujících bloků:

A) Biologicky aktivní polymery
A1 - Diagnostika, terapeutika, imunosenzory
A2 - Funkční biomateriály a implantáty

B) Funkční polymery
B1 - Syntéza, modifikace a vlastnosti polymerů

C) Molekulární a supramolekulární systémy
C1 - Autoorganizace molekul v roztoku a taveninách, polymerní sítě
C2 - Struktura a dynamika molekul - spektroskopie, modelování, výpočty, rtg. difrakce

D) Materiály pro technické aplikace
D1 - Nanokompozity, polymerní směsi
D2 - Separace a transport
D3 - Fotonika, fotofyzikální procesy, vodivost

Přednášky

S ohledem na cíl, kterým je prezentace výsledků v širších souvislostech, byla stanovena délka přednášky na 20 minut. V případech rozsáhlých projektů, kdy bylo dosaženo mnoha dílčích nebo celkových výsledků, je možno využít 30-ti minutové prezentace - po domluvě s Michalem Babičem (l. 227). Důraz bude kladen také na kvalitní a věcnou diskusi, které je ponechán dostatečný prostor (5-10 minut). Příspěvky budou rozděleny do čtyřech základních bloků tak, aby na sebe tematicky co nejvíce navazovaly.

Projekční technika: Pro vlastní prezentaci bude k dispozici zpětný projektor a data-projektor s PC. Instalace a vyzkoušení počítačové projekce bude možná v již pátek 12.2.2016 od 14.00 a pak vždy před začátkem jednotlivých sekcí.

Postery

Kolokvia jsou také dobrou příležitostí prezentovat své výsledky formou posteru. Jsou vítány i postery, které již byly v roce 2015-16 prezentovány na jiných konferencích. Výstavka bude probíhat po celou dobu konání Kolokvia v klubu B a C. Z kapacitních důvodů je maximální počet posterů 20. Pro setkání s autory budou určeny prodloužené dopolední i odpolední přestávky na občerstvení (cca 20 min), které se bude podávat v klubech B a C.

Instalace posterů bude možná již v pátek 12.2.2016 od 14.00.

Závěrečná diskuse

Na závěr konference bude uspořádána panelová diskuse, kterou bude za účasti vážených hostů moderovat RNDr. František Rypáček, CSc. Po ukončení konference bude následovat v Klubu B a C malý závěrečný banket.Michal Babič
vedoucí VIS

    Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Heyrovského náměstí 2
162 06 Praha 6, Česká republika
Program v PDFGenerated on 4.5.2016 from the source modified on 29.1.2016.