Doktorské studium - Odd. biolékařských polymerů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace Doktorské studium

Témata doktorského studia pro rok 2017/2018, která je možné realizovat na našem oddělení:

Uzávěrka přihlášek je 5.3.2016. 

V případě zájmu kontaktujte RNDr. T. Etrycha, DrSc., nebo tel.: 296 809 231

Název tématu Biodegradovatelná polymerní proléčiva pro cílenou inhibici metastatického procesu
Anotace

Metastatický proces je obvykle život ohrožující faktor během  léčbu neoplastických onemocnění. Hlavním cílem disertace bude návrh struktur, syntéza a studium fyzikálně-chemických a biologických vlastností biodegradovatelných polymerních proléčiv protinádorových léčiv a inhibitorů matrix metaloproteinás. Studované dopravní systému budou s výhodou obsahovat také směrující skupiny k VEGF nebo AT1R receptorům na neovaskulatuře metastáz. Zmíněná polymerní proléčiva by měla současně cílit na několik kroků probíhajících při růstech nádorů a šíření metastáz. Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemie. Hlavní část disertace bude spočívat v chemické a fyzikálně-chemické části projektu, nicméně disertant si osvojí i základy práce na biologických systémech. Disertační práci je možné studovat v rámci programu "cotutelle" mezi českým výzkumným centrem a Universitou v Montpellier ve Francii. V rámci projektu se předpokládá úzká provázanost se spolupracujícími biologickými pracovišti v Čechách i v zahraničí.

Název tématu Na stimul reagující nanogely jako vícestupňové dopravní systémy léčiv
Anotace Tématem projektu bude syntéza a studium vlastností na stimul reagujících polymerních nanogelů nebo vysokomolekulárních hvězdicovitých polymerů, sloužících jako dopravní systémy pro protinádorová léčiva a inhibitory anti-apoptotických proteinů. Polymerní materiály budou připravovány metodami řízené roztokové nebo emulzní polymerizace. Výše uvedené vysokomolekulární nosiče budou navrženy jako biodegradovatelné struktury, které se po vstupu do periferních částí nádorů budou kontrolovaně rozpadat na menší fragmenty rychle extravazující do nádorové tkáně a uvolňující do té doby nekaticní léčivo. Základem disertační práce bude chemická syntéza a fyzikálně-chemická charakterizace připravených polymerních nosičů. Biologická aktivita připravených konjugátů bude studována in vitro na buněčných nádorových liniích přímo studentem. Další biologické hodnocení připravených systémů bude řešeno ve spolupráci s domácími či zahraničními biologickými pracovišti. Student si rozšíří znalosti v oblasti dopravy léčiv a naučí se ovládnout nové polymerizační techniky a také různé syntetické a intrumentální metody.
Název tématu Polymerní nosiče léčiv s novými typy linkerů
Anotace Standardní nízkomolekulární léčiva trpí řadou principiálních nedostatků, mezi které patří zejména jejich rychlé vyloučení z těla, vedlejší toxické účinky, často špatná rozpustnost a nespecifické působení. Pokud je ovšem dané terapeutikum navázáno vhodným způsobem na vhodný nosič, mohou být uvedené nedostatky zcela odstraněny. Dlouholetý vývoj ukázal, že ideálními nosiči jsou vodorozpustné polymery, jako poly(ethylenoxid), kopolymery N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) a některé další. Takovéto polymery jsou samy o sobě zcela netoxické a biokompatibilní a tyto vlastnosti pak do značné míry propůjčují i příslušným aktivním látkám na ně kovalentně navázaným. Hovoříme pak o tzv. polymerních konjugátech, které mohou cirkulovat v krvi až několik dní, mají výrazně potlačenou toxicitu oproti volnému léčivu a díky možnosti pasivního či aktivního cílení pak mohou specificky působit teprve v místě určení. Požadovaného efektu může však být dosaženo pouze tehdy, pokud je vazba (linker) mezi polymerním nosičem a léčivem dlouhodobě stálá během cirkulace v krvi a současně snadno degradována v místě účinku. Tato podmínka je dále limitována charakterem reaktivních skupin na samotném léčivu, využitelných pro vazbu. Důsledkem je skutečnost, že dobře fungujících systémů na uvedeném principu bylo dosud připraveno a popsáno nemnoho, navíc pro velmi omezenou skupinu terapeutik. Cílem navrhovaného projektu bude design a syntéza polymerních nosičů na bázi HPMA kopolymerů s různými typy reaktivních skupin, použitelných pro širokou škálu především protinádorových léčiv. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze, v charakterizaci polymerních systémů pomocí instrumentálních technik a taktéž v rešeršní činnosti. Vybrané konjugáty budou testovány na spolupracujícím biologickém pracovišti z pohledu jejich terapeutické aktivity.
Název tématu Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapii
Anotace Tématem projektu je příprava a studium vlastností polymerních proléčiv umožňujících cílený transport protinádorových léčiv a látek stimulujících imunitní systém. Projekt je zaměřen na výzkum nových polymerních proléčiv, zejména na syntézu micelárních polymerních nosičů a vazbu léčiv a dalších biologicky aktivních látek k polymerním nosičům. Téma je vhodné pro absolventy chemických a farmaceutických oborů. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém dynamickém kolektivu na špičkovém akademickém pracovišti.
Název tématu Cílená polymerní kancerostatika nové generace
Anotace Spojením syntetických a přírodních makromolekul lze získat sofistikované materiály zcela nových vlastností. Některé polymerní systémy jsou využívány pro řízené uvolňování a cílený transport léčiv. V projektu budou navrženy a syntetizovány hydrofilní syntetické polymery obsahující různé biologicky aktivní peptidy nebo proteiny. Tyto peptidy a proteiny (např. protilátky či jejich fragmenty) mohou sloužit jako směrující ligandy, které zajistí zvýšenou akumulaci polymeru nesoucího např. protinádorové léčivo v místě požadovaného účinku. Budou studovány různé způsoby připojení směrujících ligandů k polymernímu nosiči s cílem zachovat jejich maximální biologickou aktivitu. K tomu je možné využít např. nekovalentní interakce mezi peptidovými řetězci za vzniku tzv. „coiled coil“ motivu. Připravené polymerní nosiče budou nejčastěji na bázi kopolymerů N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu či poly(ethylenoxidu). Pro studium vlastností připravených peptidů a hybridních kopolymerů bude využita řada fyzikálně-chemických metod, např. kapalinová chromatografie, hmotnostní spektroskopie, rozptyl světla, cirkulární dichroismus, NMR roztoku i pevné fáze. Biologické vlastnosti budou studovány na spolupracujícím biologickém pracovišti.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život