Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Struktura a dynamika makromolekul

Ing. Jiří Brus, Dr.

Hlavním záměrem centra je zkoumat, nalézt a formulovat principiální a obecné vztahy mezi molekulární strukturou, dynamikou a vlastnostmi makromolekulárních systémů.

Centrum výzkumu struktury a dynamiky makromolekul (STRUCTURE) sdružuje vědecké týmy, jež se zabývají strukturní analýzou polymerů a makromolekulárních či biomakromolekulárních systémů a vývojem metodiky zkoumání těchto struktur. Základní experimentální přístupy tohoto výzkumu jsou založené na moderních technikách rentgenové difrakce při využití laboratorních i synchrotronových zdrojů, nových technikách NMR spektroskopie v roztoku i v pevné fázi, hmotnostní spektrometrie či metod chromatografie.

Přestože jednotlivé týmy mají své výzkumné cíle, jež jsou řešeny v řadě badatelských grantových projektů, poskytuje Centrum svoji kapacitu i ostatním vědeckým týmům ÚMCH, pro něž jsou měření a rozbory poskytnutá Centrem struktury a dynamiky makromolekul zásadní pro další bádání.
Moderní přístrojové vybavení Centra spolu s dostupností zařízení v zahraničních laboratořích (synchrotron v Grenoblu či NMR spektrometry v evropském centru NMR spektrometrie v Lyonu) umožňuje efektivní pokrytí všech oblastí současné strukturní analýzy polymerů.

Výzkum centra STRUCTURE téměř kompletně pokrývá všechny trendy současné vědy o materiálech a také nám umožňuje plnit potřeby dalších center ÚMCH. Výzkum našeho centra navazuje také na strategii Akademie věd České republiky nazvanou Strategie AV21, která je založena na multidisciplinární a interinstitucionální spolupráci. Centrum STRUCTURE a integrovaná Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu představují jádro tohoto výzkumného programu „VP10-Molekuly a materiály pro život“. Výzkumný program (VP10) spojuje čtyři ústavy Akademie věd ČR (ÚMCH, ŮFCHJH, ÚOCHB a ÚACH) a jeho koordinátorem je Dr. Jiří Brus, vedoucí centra STRUCTURE.