Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Struktura a dynamika makromolekul

Ing. Jiří Brus, Dr.

Hlavním záměrem Centra je zkoumat, nalézt a formulovat principiální a obecné vztahy mezi molekulární strukturou, dynamikou a vlastnostmi makromolekulárních systémů.
Centrum výzkumu struktury a dynamiky makromolekul sdružuje vědecké týmy, jež se zabývají strukturní analýzou polymerů a makromolekulárních či biomakromolekulárních systémů a vývojem metodiky zkoumání těchto struktur. Základní experimentální přístupy tohoto výzkumu jsou založené na moderních technikách rentgenové difrakce při využití laboratorních i synchrotronových zdrojů, nových technikách NMR spektroskopie v roztoku i v pevné fázi, hmotnostní spektrometrie či metod chromatografie.
Přestože jednotlivé týmy mají své výzkumné cíle, jež jsou řešeny v řadě badatelských grantových projektů, poskytuje Centrum svoji kapacitu i ostatním vědeckým týmům ÚMCH, pro něž jsou měření a rozbory poskytnutá Centrem struktury a dynamiky makromolekul zásadní pro další bádání.
Moderní přístrojové vybavení Centra spolu s dostupností zařízení v zahraničních laboratořích (synchrotron v Grenoblu či NMR spektrometry v evropském centru NMR spektrometrie v Lyonu) umožňuje efektivní pokrytí všech oblastí současné strukturní analýzy polymerů.