Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Morfologie polymerů

Profil oddělení

  • Výzkum je zaměřen na studium polymerních systémů z hlediska jejich nadmolekulární struktury neboli morfologie (světelná a elektronová mikroskopie) a lokálních mechanických vlastností (mikroindentační metody).
  • Provádíme vyhodnocování fázové struktury polymerních směsí a kompozitů, dispergace plniv, kvalitativní odhady mezifázové adheze, obrazové analýzy velikostí částic ap.
  • Hledáme vztahy mezi molekulární strukturou, nadmolekulární strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi (mikromechanické vlastnosti, tahové vlastnosti, creep, odolnost vůči otěru...).

Výzkum a projekty

  • UHMWPE se zvýšenou životností pro kloubní náhrady – dlouhodobá spolupráce spolupráce s 1. Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Motol a českým výrobcem kloubních náhrad = firmou Beznoska s.r.o. (granty GAČR, MŠMT, TAČR, IGA MZ ČR, AZV).
  • Vícefázové biodegradovatelné polymerní systémy pro biomedicinální aplikace ve spolupráci s FN Motol (projekty GA ČR, TA ČR, AZV).
  • Spoluúčast na řadě projektů využívajících mikroskopii a/nebo měření mikromechanických vlastností (domácí i zahraniční spolupráce, studium polymerních směsí, polymerní mikro- a nanokompozitů, polymerní mikro- a nanočástice včetně nanočástic v roztoku, morfologie biokompatibilních polymerů a hydrogelů...).

Spolupráce

  • 1. LF UK a 2. LF UK Praha, FN Motol (Prof. David Pokorný, Dr. Petr Fulín, Dr. Otakar Nyč – biopolymery pro medicinální aplikace).
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha (doc. Štěpánek, Dr. Šloufová – morfologie kovových, hybridních a polymerních nanočástic v roztoku).
  • Další spolupráce v rámci ČR: řada firem, ústavů a univerzitních pracovišť, např. Beznoska s.r.o., Kladno (výzkum a vývoj UHMWPE pro kloubní náhrady), Thermo Fisher Scientific, Brno (testování nových mikroskopických technik a metod).
  • Zahraniční spolupráce: Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences (Prof. Andrzej Galeski, Prof. Ewa Piorkowska – semicrystalline polymers), Department of Materials Engineering and Industrial Technologies, University of Trento, Italy (Prof. Luca Fambri, Prof. Alessandro Pegoretti – polymer composites).