Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Licence

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., chrání některé své výsledky výzkumu patenty nebo jako know-how. Následuje seznam vynálezů a know-how nabízených k licenci.

Biomedicinální polymery a zařízení

 • Reaktivní polymery a kopolymery na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu pro polymerní léčiva, transport genů a modifikaci proteinů
 • Vysokomolekulární polymerní nosiče odvozené od dendrimerů a jejich konjugáty s léčivy pro léčbu nádorů
 • Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů
 • Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk
 • Teplotně-senzitivní polymerní adjuvancia
 • Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích
 • Biomateriál na bázi nanovlákenných struktur a způsob jeho přípravy pro tkáňové náhrady
 • Soubor nanočástic pro vícenásobné ultrastrukturální značení
 • Zařízení pro dálkovou detekci vlhkosti v plenkách
 • Polymerní kartáče odolné proti depozici složek biologických médií, způsob jejich přípravy a jejich použití
 • Polymer na bázi polysacharidů a jeho použití k prevenci a léčbě Wilsonovy choroby
 • Jodovaná radioznačitelná analoga cholinu, jejich příprava a použití jako léčiva
 • Fotoaktivovatelné nanočástice pro fotodynamické aplikace, farmaceutická kompozice a její použití
 • Způsob ladění hlasivkové náhrady a hlasivková náhrada
 • Směs pro stabilizaci polyethylenu, polyethylen a způsob jeho přípravy, polyethylenové implantáty
 • Blokový kopolymer pro překonání lékové rezistence nádorů k chemoterapii, jeho polymerní konjugát s léčivem, farmaceutická kompozice je obsahující, způsob jejich přípravy a jejich použití
 • Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice  pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů a způsob její přípravy

Polymery a aplikace

 • Superparamagnetické nanočástice na bázi oxidu železa s modifikovaným povrchem
 • Kopolymerní stabilizátor se synergickým efektem obsahující derivát piperidinu a derivát fenolu
 • Antioxidanty pro autostabilizované elastomerní polyurethany
 • Kompatibilizátor pro směsi polyolefinu a polystyrenu
 • Recyklace směsných odpadních plastů na houževnaté termoplastické materiály
 • Polyoly připravené z odpadního polykarbonátu
 • Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého
 • Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy
 • Způsob separace vodíku z plynných směsí
 • Polymerní alifatické iontovýměnné materiály a způsoby jejich použití
 • Kompozitní mebrány pro separaci plynných směsí a způsob její přípravy
 • Způsob přípravy heterogenních iontovýměnných membrán
 • Anexové membrány na bázi blokového kopolymeru styrenu a olefinů
 • Způsob zobrazení alfanumerické informace
 • Nastavitelný osvětlovací prvek
 • Způsob přípravy polymerních materiálů
 • Elektroizolační kompozitní  materiál a způsob jeho přípravy

Další informace o nabídkách licencí poskytne

Ing. Sedláková Zdeňka CSc.

Tel: 296 809 255
Fax: 296 809 410
Email: sedlakova