Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Doktorské studium

PhD projekty – Přijímací řízení 2024/2025

Hledáme nové doktorandy se zájmem o pokročilý materiálový a biomedicinální výzkum prohlubující znalosti makromolekulární vědy a překračující její hranice. Přihlásit se mohou nejen absolventi chemických a matematicko-fyzikálních fakult, ale také fakult přírodovědeckých, technických a dalších. Doktorské studium v ÚMCH je organizováno podle zaměření tématu ve spolupráci s vysokými školami. 

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Ačkoli ÚMCH titul PhD přímo neuděluje, tak ve spolupráci s vybranými vysokými školami lze zpracovávat PhD projekt přímo v našich laboratořích a výzkumných centrech. V současné době máme společnou akreditaci s fakultami:

  • FCHT, FCHI a FPBT Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  • PřF a MFF Univerzity Karlovy

Student přijatý do doktorského studia pobírá stipendium od příslušné fakulty a zároveň se automaticky stane zaměstnancem ÚMCH s plným úvazkem. Tím získá kromě mzdy i další zaměstnanecké výhody. Ústav může také omezenému počtu mimopražských zájemců nabídnout ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení.  

TÉMATA PHD PROJEKTŮ 

Vyhlášená témata pro akademický rok 2024/2025 zahrnují prakticky všechny oblasti současné materiálové a makromolekulární vědy od syntézy polymerů, přes jejich chemickou a fyzikální modifikaci a charakterizaci až po pokročilé aplikace. Konkrétní téma lze ovšem modifikovat podle zájmu uchazeče a po dohodě se školitelem.

Aktuálně jsou vyhlášena i témata a harmonogram přijímacího řízení k doktorskému studiu na VŠCHT (oznámení PDF) a PřF UK.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Hlavní podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je k předpokládanému datu zahájení úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání, podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru jak na ÚMCH, tak i na vybrané univerzitě.  Přihlásit se mohou nejen absolventi chemických a matematicko-fyzikálních fakult, ale také fakult přírodovědeckých, technických a dalších. Aktuálně zde studuje kolem padesáti doktorandů z České republiky i ze zahraničí.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Otevření registrací: 11. leden 2024
Uzávěrka registrací: 8. březen 2024

  • Od 9. 3. se již nelze hlásit a probíhá vyhodnocování přihlášek a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
  • Pohovory proběhnou 18.–29. 3. 2024, a to prezenčně v budově ÚMCH či případně distančně on-line.

KONTAKT

Dr. Jiří Brus, brus, tel: 296 809 350