Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Bioaktivní povlaky na bázi vícevrstevnatých polyelektrolytických filmů syntetických polykationtů s nestálým nábojem pro uvolňování terapeutických proteinů.
Školitel Mgr. Dana Kubies, CSc.
Konzultant Ing. Ognen Pop-Georgievski, PhD.
Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiálových rozhraní
Anotace Uvolňování růstových faktorů (proteinů) podporujících vaskularizaci z povrchu biomateriálu je v biomedicinálních aplikacích důležitým faktorem, který podporuje integraci biomateriálů s tkání příjemce. Účinnou technikou pro přípravu ultratenkých povlaků je metoda postupné depozice polyelektrolytických vrstev („layer-by-layer“ technika, LbL), využívána zejména v technických aplikacích. Cílem projektu je vyvinout bioaktivní LbL filmy tvořeny polykationty na bázi dimethylaminoethylakrylátu (PDMAEA) s nestálým nábojem a polyaniontem heparinem, které budou uvolňovat růstové faktory VEGF a FGF-2 stimulující růst cévních buněk. Postupná změna náboje na PDMAEA polymeru umožní kontrolovanou dekompozici LbL filmu a tím kontrolované uvolňování imobilizovaných růstových faktorů.

Doktorské studium bude zahrnovat:
1. Studium syntézy PDMAEA a jeho statistických kopolymerů pomocí RAFT polymerace, s cílem získat polykationty s různým zastoupením náboje a hydrolytickou stabilitou.
2. Studium dynamiky tvorby filmů a charakterizaci fyzikálně-chemických a morfologických vlastností filmů pomocí pokročilých instrumentálních technik, jako jsou rezonance povrchových plasmonů (SPR), křemenné krystalové mikrováhy (QCM-D), spektroskopická elipsometrie, AFM nebo konfokální mikroskopie.
3. Příprava reálných LbL filmů pomocí automatizovaného zařízení pro depozici vrstev a studium in vitro uvolňování proteinů v závislosti na složení a stabilitě LbL filmů.
4. Hodnocení cytokompatibility LbL filmů a bioaktivity uvolněných proteinů ve spolupráci s biologickým pracovištěm.

Mezioborové téma cílené na biomedicinální aplikace je vhodné pro absolventy chemických oborů jako např. makromolekulární chemie, fyzikální chemie, biochemie atd.
Vysoké školy