Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Polymerních nosiče pro lokální aplikaci protinádorových léčiv
Školitel RNDr. Jakub Širc, PhD.
Konzultant Ing. Radka Hobzová
Oddělení Polymerní sítě a gely
Anotace Tématem disertační práce bude vývoj nových polymerních nosičů protinádorových léčiv pro jejich lokální aplikaci do organismu. U léčby pevných nádorů má lokální aplikace léčiv oproti systémové aplikaci řadu výhod, umožňuje dosáhnout vyšší koncentrace léčiva a delší doby účinku v cílových nádorových buňkách, a to při nižší celkové dávce léčiva podané do organismu. Polymerní nosiče mohou být např. ve formě hydrogelových implantátů nebo nanovláken. Náplní práce bude příprava polymerních nosičů, charakterizace jejich vlastností (studium morfologie, fyzikálních parametrů, interakce účinná látka – polymer) a testování kinetik uvolňování v laboratorních podmínkách. Součástí vývoje polymerních nosičů je také testování jejich biologické aktivity in vitro na buněčných liniích a v in vivo podmínkách, především testování farmakokinetik. Cílem disertační práce je popsání souvislostí mezi přípravou nosičů, jejich parametry, kinetikami uvolňování léčiv a jejich chování v in vivo prostředí. Disertační práce je svým zaměřením na pomezí polymerní, organické a analytické chemie, přičemž stěžejní část práce je možné přizpůsobit dle kvalifikace uchazeče. Problematika bude řešena ve spolupráci s českými a zahraničními spolupracujícími institucemi.
Vysoké školy