Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Hydrogely pro buněčné kultivace - design 3D struktury, botnací a deformační chování
Školitel Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Oddělení Polymerní sítě a gely
Anotace Syntetické hydrogely připravené polymerizací hydrofilních monomerů připomínají svými vlastnostmi živé tkáně, jsou biokompatibilní a tak poskytují vhodné prostředí pro kultivaci buněk i dodávání terapeutik v modelových experimentech i léčbě. Chování gelů ve vodném prostředí a jejich mechanické odezvy ovlivňují adhezi a chování buněk a určují, zda materiál splní náročné požadavky na aplikovatelnost. Další klíčové vlastnosti dané počátečním složením polymerizujícího systému jsou optická kvalita (index lomu) a mikrostruktura (porozita). Tyto parametry jsou ovlivňovány složením polymerizujícího systému a podmínkami, za nichž je polymerizace vedena (typ polymerizace a způsob iniciace, polymerizační prostředí, obsah nanomodifikátorů, indukovaná mísitelnost složek, atd). Projekt je zaměřen na výzkum podmínek přípravy hydrogelu s cílem syntetizovat morfologicky heterogenní gely (s porozitou) a zároveň se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání. jedním z cílů práce je vysvětlení anomálního pevnostního chování některých makroporézních struktur. Práce může zahrnovat syntézu hydrogelů a jejich charakterizaci např. pomocí reologie a dalších mechanických zkoušek. Podle kvalifikace uchazeče, projekt může zahrnovat počítačové rekonstruování reálné struktury hydrogelů ve 3D na základě x-y rovin nasnímaných konfokálními mikroskopickými metodami.
Vysoké školy