Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Transient optical spectroscopy of organic semiconductors
Školitel RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Konzultant Mgr. David Rais, Ph. D.
Oddělení Polymery pro elektroniku a fotoniku
Anotace Práce bude zaměřena na experimentální studium rychlých fotofyzikálních procesů v organických polovodičích pro polymerní elektroniku a optoelektroniku. Budou studovány tenké vrstvy různých planárních pi-konjugovaných organických látek, ve kterých bude řízena nadmolekulární struktura a tím i vzájemné mezimolekulární interakce rozhodující pro dynamiku excitovaných stavů. Na tenkých vrstvách oligomerů a polymerů na bázi polyacénů, derivátů perylendiimidu, diketopyrrolu a thiofenu bude studována doba života a difusní délka excitonů, jejich disociace, přenos náboje a přechody mezi singletními a tripletními stavy, zejména štěpení a fúze excitonů, které jsou perspektivní pro zvýšení účinnosti solárních článků a elektroluminiscenčních diod. Při tomto výzkumu bude využita bohatá variabilita nadmolekulárního uspořádání různých derivátů těchto látek v pevné fázi k ovlivňování kinetiky a účinnosti přenosu energie a náboje. Bude využito metod supramolekulární chemie k přípravě vysoce organizovaných polymerních struktur. Stěžejní metodou pro studium dynamiky excitovaných stavů bude transientní optická absorpční spektroskopie s vysokým časovým rozlišením na úrovni desítek femtosekund a měření pohyblivosti náboje tranzientními technikami.
Téma je vhodné pro absolventy magisterského studia chemické fyziky a fyziky polymerů, biofyziky, případně fyzikální chemie.
Vysoké školy