Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Tkáňově-ekvivalentní detektor kosmického záření na bázi hydrogelu
Školitel Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
Konzultant RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy
Anotace Cílem dizertační práce je vývoj technologie hybridních dozimetrických systémů. Student přispěje k vývoji tkíňově ekvivalentního monitorovacího systému určeného pro osobní dozimetrii na palubě kosmických lodí, včetně volných výstupů do kosmického prostoru. Náplní práce bude syntéza tkáňově-ekvivalentního hydrogelu s využitím radikálové polymerizace směsi methakrylátových a methakrylamidových monomerů a síťovadel v prostředí vodou mísitelných, netoxických rozpouštědel. Celkové prvkové složení hydrogelu bude podobné jako u měkkých tkání; v dalším kroku bude optimalizována homogenní distribuce vhodného scintilátoru. Následně student navrhne technologický postup pro vytvoření hydrogelové vrstvy na detekční jednotce, přičemž se zaměří na dvě možné varianty: hydrogel – matice křemíkových fotodiod a hydrogel – fotonásobič. Aplikační potenciál dosažených výsledků bude ověřen ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
Vysoké školy