Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Aktivně cílené samouspořádané systémy
Školitel Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Konzultant doc. Martin Hrubý, DSc.
Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy
Anotace Předmětem dizertační práce bude vývoj supramolekulárních systémů (micel/nanočástic/polymersomů) složených z amfifilních kopolymerů pro aktivně cílenou dopravu a řízené uvolňování léčiv. Hydrofilní části molekul polymerů budou funkcionalizovány skupinami ovlivňujícími povrchový náboj nanočástic a funkčními skupinami aktivně cílícími do nádorové tkáně, případně i buněčných kompartmentů. Hydrofóbní jádro nanočástic bude obsahovat terapeutikum. V práci budou takto poskládány systémem molekulární stavebnice vhodné kombinace cílících jednotek a terapeutik. Náplní dizertační práce bude syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a in vitro biologické testování připravených systémů, které pak budou předány na spolupracující biologické pracoviště na in vivo testování na zvířecích modelech.
Vysoké školy