Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Samouspořádání amfifilních polymerních nosičů léčiv v podmínkách simulujících prostředí in vivo
Školitel Mgr. Volodymyr Lobaz, Ph.D.
Konzultant doc. Martin Hrubý, DSc.
Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy
Anotace Enkapsulace aktivní farmaceutické složky do systémů pro cílenou dopravu a řízené uvolňování léčiv, jako jsou samouspořádané polymerní nanostruktury, může požadovaným způsobem změnit biologickou distribuci a farmakokinetiku takového léčiva a může také prodloužit dobu jeho cirkulace v krevním oběhu. Po podání do organismu se však takovéto supramolekulární agregáty dostávají do kontaktu s fyziologickými kapalinami, které obsahují četné amfifilní makromolekuly a nabité povrchy. V důsledku toho mohou samouspořádané struktury projít kompletní reorganizací, která změní jejich chování. Práce bude věnována syntéze amfifilních polymerních nosičů na bázi poly(2-oxazolin)ů nebo poly(2-oxazolin)-polysacharidových hybridních polymerů, jejich charakterizaci a rozsáhlému fyzikálně-chemickému studiu jejich samouspořádání a řízeného rozkladu nanostruktur v roztocích obsahujících fyziologické tekutiny a živé buňky. Konečným cílem projektu je objasnění a zobecnění závislostí mezi strukturou a vlastnostmi pro spolehlivou predikci in vivo biologického chování supramolekulárních polymerních systémů pro cílenou dopravu a řízené uvolňování, což je mimořádně zajímavé pro nanomedicínu. Optimalizované systémy budou předány pro in vitro a in vivo biologické testování ve spolupracujících institucích.
Vysoké školy