Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nové polymerní a hybridní materiály pro membránovou separaci plynů a par
Školitel RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Konzultant Ing. Jakub Peter, Ph.D.
Oddělení Polymerní membrány
Anotace Membránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností je výrazná energetická úspornost v porovnání s klasickými termálně řízenými procesy. Cílem práce je příprava nových typů membrán na bázi polymerních materiálů a charakterizace jejich fyzikálně-chemických vlastností. Práce se bude zabývat hlavně studiem vlivu různých organických i anorganických aditiv na permeabilitu a rozpustnost jednotlivých plynů v těchto materiálech. Membrány s požadovanými vlastnostmi budou pak dále testovány pro reálné směsi plynů. Zvláštní pozornost bude věnována materiálům na separaci CO2 z bioplynu nebo z elektrárenských či teplárenských spalin. Vybrané materiály pak bude možné připravovat i ve formě dutých vláken, které budou následně zality do laboratorních či poloprovozních membránových modulů, což představuje další významné kroky k reálné aplikaci membránové separace plynů a par.
Vysoké školy