Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nové aplikace mědí katalyzované radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací
Školitel Mgr. Vladimír Raus, Ph.D.
Oddělení Řízené makromolekulární syntézy
Anotace Práce bude zaměřena na hledání nových aplikací mědí katalyzované radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací (tzv. Cu-RDRP) v polymerní syntéze. Prvním cílem bude najít podmínky pro úspěšnou Cu-RDRP monomerů, které doposud nebyly touto technikou zpolymerizovány nebo předešlé pokusy neposkytovaly uspokojivé výsledky. V tomto ohledu bude zvláštní pozornost věnována polárním a vodorozpustným monomerům. Druhým cílem práce bude hledání nových typů iniciátorů, zejména chlorovaných, které mohou najít uplatnění především při Cu-RDRP ve vodném prostředí. Vedle vlivu typu iniciátoru na průběh samotné polymerizace budou rovněž zkoumány možnosti snadnějšího navázání iniciačních skupin na různé substráty. Optimalizované polymerizační protokoly budou využity pro přípravu nových typů amfifilních kopolymerů, jejichž roztokové chování bude studováno ve spolupráci s PřF UK.
Vysoké školy