Archiv aktualit

new
Ostatní
Kyselina hyaluronová graftovaná Ceramidem NP pro léčbu kožních onemocnění
V časopisu Carbohydrate polymers byl publikován článek zabývající se syntézou hyaluronanu graftovaného Ceramidem NP. Derivát má slibné vlastnosti pro léčbu zánětlivých kožních onemocnění.
new
Ostatní
Nová metoda úpravy povrchu nanočástic pro diagnostické aplikace
Tým Polymerní a koloidní imunoterapeutika vyvinul účinnou metodu ukotvení syntetických polymerů k povrchu magnetických nanočástic. S týmem CAPI z 1. LF UK následně ověřil účinnost této povrchové úpravy in vivo.
new
Ostatní
Homogenní iontovýměnné membrány pro výrobu vodíku alkalickou elektrolýzou vody
Vědecký tým ÚMCH a VŠCHT vyvinul v rámci evropského projektu NEWELY homogenní iontovýměnné membrány s nízkým plošným odporem pro vysoce účinnou membránovou alkalickou elektrolýzu vody. Projekt byl oceněn jako „Best Innovation Award 2022" of the Clean Hydrogen Partnership at the European Hydrogen Week 2022 – „The secret to success is in the membrane“.
new
Ostatní
Protinádorový micelární dopravní systém s uvolňováním účinné složky spouštěným ultrazvukem
Česko-francouzský vědecký tým vyvinul protinádorový micelární dopravní systém s uvolňováním účinné složky spouštěným ultrazvukem a úspěšně ho otestoval na modelu myšího nádoru mozku - gliomu. Biodistribuci systému po organismu a jeho akumulaci v nádoru je možné jako přímou zpětnou vazbu v reálném čase sledovat pomocí PET nebo fluorescence.
new
Ostatní
Polymerní nanosondy pro fluorescenčně řízené operace zhoubných nádorů hlavy a krku a metastáz
Vědci z ÚMCH navrhli fluorescenční polymerní sondy určené pro fluorescenčně navigovanou chirurgii, které dokážou rozsvítit nádory a zobrazit hranice nádoru pro snadnější a přesnější resekci celého nádoru.
new
Ostatní
Polypyrrolové aerogely: Účinné adsorbenty iontů Cr(VI) z vodných roztoků
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové adsorbenty Cr(VI) na bázi polypyrolu s dobrými manipulačními vlastnostmi pro čištění vody.
new
Ostatní
Vliv povlaku upkonvertujících nanočástic na jejich degradaci a cytotoxicitu
Vědci z ÚMCH navrhli dvoubarevnou optickou kontrastní látku se sníženou degradovatelností za fyziologických podmínek, která je vhodná pro in vitro a in vivo zobrazování.
new
Ostatní
Studium změn intenzity osvětlení na kinetiku singletového kyslíku
Vědci z ÚMCH se v rámci česko-německo-japonské spolupráce podíleli na studii změn intenzity osvětlení na kinetiku signálu singletového kyslíku a fosforescence fotosenzibilizátoru in vivo, pomocí časově rozlišené optické detekce v NIR.
new
Ostatní
Hybridní vrstvy donor-akceptorových kopolymerů se stříbrnými nanočásticemi
V časopise Nanomaterials byl opublikován článek odhalující vliv elektron-donorových jednotek na formování stříbrných nanočástic na povrchu tenkých vrstev donor-akceptorových kopolymerů.
new
Ostatní
Martin Hrubý jmenován profesorem
Profesorský titul získal na návrh vědecké rady UK pro obor makromolekulární chemie.
new
Ostatní
Eva Randárová získala Prémii Otto Wichterleho
Prémie OW je udělována vynikajícím mladým vědeckým pracovníkům do 35 let.
new
Ostatní
Modelování kopolymerizace pro vývoj multifunkčních kopolymerů
Vědci z ÚMCH se v rámci mezinárodní spolupráce podíleli na studii zabývající se modelováním kopolymerizace akrylové kyseliny, methyl methakrylátu a t-butyl akrylamidu s cílem optimalizovat průmyslovou přípravu multifunkčních kopolymerů používaných v produktech osobní hygieny.
new
Ostatní
Vliv vlastností polymerních membrán na uvolňování léčiv
V rámci mezinárodní spolupráce ÚMCH a UFABC byl v časopisu Biomacromilecules publikován článek o vlivu propustnosti membrán polymersomů na zapouzdření či uvolnění léčiva.
new
Ostatní
Micely a polymeromy reagující na pH získané metodou RAFT-PISA za pomoci mikrovln
V časopise ACS OMEGA vědci z ÚMCH představili univerzální platformu pro syntézu micel a vezikul (polymersomů) citlivých na pH (PHPMA-b-PDPA) získaných pomocí mikrovlnné technologie RAFT-PISA, která může přitáhnout značnou pozornost v oblasti podávání léčiv.
new
Ostatní
Kompozity polyanilin/organokovové sítě: Efekt funkcionalizace sítě
Časopis ACS Applied Materials & Interfaces publikoval článek o vlivu struktury organokovové sítě na bázi Zr na vlastnosti jejích kompozitů s polyanilinem.
new
Ostatní
Prozkoumání vodivých mechanismů cement/CNT kompozitů pro budoucí studie geopolymerů
První krok budoucího zkoumání dielektrických vlastností geopolymerů pro použití v sensorech v oblasti stavebních materiálů - výsledky mezinárodní spolupráce byly publikovány v časopise Materials and Structures.
new
Ostatní
Vícevrstvý nanovlákenný nosič pro lokální aplikaci protinádorového léčiva topotekanu
Časopis Pharmaceutics publikoval práci o nanovlákenných nosičích léčiv s prodlouženou dobou uvolňování a biologickou aktivitou vůči nádorovým buňkám využitelných pro lokální léčbu např. nitroočního nádoru retinoblastomu.
new
Ostatní
Hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení produkující reaktivní singletový kyslík
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení a PEGem k ničení nádorových buněk fotodynamickou terapií.
new
Ostatní
In vivo studie bezpečnosti transplantace reprogramovaných neurálních prekursorů derivovaných od lidských iPSC
Časopis Cell Transplantation publikoval výsledky in-vivo studie přežití, diferenciace a karcinogenity reprogramovaných neurálních prekurzorů derivovaných od lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
new
Ostatní
Polymery na bázi poly(glycidyl methakrylátu) pro automobilové nátěrové hmoty
V rámci výzkumu sponzorovaném americkou firmou Axalta Coating Systems vědci z ÚMCH popsali možnosti přípravy dobře definovaných nízkomolekulárních (ko)polymerů glycidyl methakrylátu využitelných při formulaci nátěrových směsí používaných v automobilovém průmyslu.
divider