Archiv aktualit

new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení 2024/2025
Hledáme nové doktorandy se zájmem o pokročilý materiálový a biomedicinální výzkum.
new
Ostatní
Environmentálně-příznivé aerogely vyrobené z kyseliny poly(itakonové) pro sanaci odpadních vod
International Journal of Biological Macromolecules nedávno zveřejnil využití aerogelů pro adsorpci barviv. Tyto aerogely se ukázaly být slibný adsorpční materiál pro sanaci odpadních vod.
new
Ostatní
Nekonvenční světlem mediovaná terapie pomocí polymerních micel na bázi ferrocenu
Vědci z ÚMCH vyvinuli nekonvenční fotodynamický přístup k zabíjení rakovinných buněk pomocí polymerních micel obsahujících ferrocen.
new
Ostatní
Magnetické nanočástice modifikované kyselinou tříselnou snižují oxidační stres v játrech
Nanočástice oxidu železitého modifikované kyselinou tříselnou a konjugátem
N-acetylcysteinu a chitosanu snižují oxidační stres v játrech prediabetických potkanů.
new
Ostatní
38 nm biodegradovatené poly[N-(2-hydroxypropyl) methakrylamid]ové nanogely připravené technikou disperzní polymerizace
Vědci z ÚMCH vyvinuli podmínky disperzní polymerizace, které umožňují připravit 38 nm core-shell biodegradovatelné, hydrofilní a reaktivní nanogely.
new
Ostatní
Ultralehké polyuretanové pěny z obnovitelných surovin se zlepšenou recyklovatelností
Připravili jsme ultralehké polyuretanové pěny z obnovitelných surovin vykazujících zvýšenou recyklovatelnost, které přispívají k oběhovému hospodářství a řeší problémy s plastovým odpadem.
new
Ostatní
Nové na přírodní bázi založené algináto-pektinové sítě duálně zesíťované Ca2+/ Zn2+ ionty pro podávání lipofilních fytoterapeutik
Úzká spolupráce ÚMCH AV ČR, FaF MUNI a VÚVeL vyústila v návrh pokročilých hybridních alginát-pektinových sítí, navržených pro dlouhodobou léčbu specifických střevních zánětů.
new
Ostatní
Mechanicky pevné a tažné monolitické hydrogely s rychlou odezvou na změnu teploty
Byly vyvinuty pevné a tažné monolitické neporézní hydrogely: poly(N-isopropylakrylamid) prolínaný hydroxypropylmethylcelulózou. Některé vykazovaly výjimečně rychlou odezvu na změny teploty.
new
Ostatní
Nové hydrofilní nosiče léčiv na bázi metakrylamidů pro léčbu nádorových onemocnění
Navrhli jsme, připravili a otestovali in vivo účinná polymerní chemoterapeutika rozpustná ve vodě, schopná akumulovat se v nádrorové tkáni.
new
Ostatní
Polymerizace obnovitelné kyseliny itakonové v hluboce eutektických monomerech
Vědci z ÚMCH ve spolupráci s polskými kolegy syntetizovali polyitakonáty z přírodních surovin jako environmentálně příznivější alternativy ke konvenčním ropným polyakrylátům.
new
Ostatní
Elegantní příprava hydrogelových vrstev na různých substrátech ozařováním elektronovým svazkem
Vědci z ÚMCH se slovenskými kolegy vyvinuli technologii biokompatibilizace implantátů. Polymer na povrchu implantátu je ozářen a zesíťován elektronovým paprskem.
new
Ostatní
Biodegradace alifatických polyuretanových pěn v půdě
Publikovaná studie zkoumala vliv strukturních změn v polyuretanových pěnách na rychlost biodegradace v půdě a ekotoxikologickou nezávadnost.
new
Ostatní
Inhibice nádorového proteinu CCL2 zlepšuje účinnost protinádorové léčby pomocí nanoléčiv
Vědci z ÚMCH se podíleli na vývoji nových inhibitorů nádorových proteinů, které výrazně zvyšují účinnost protinádorové terapie pomocí nanoléčiv.
new
Ostatní
Měkké hydrogely s dvojitou porozitou pro tkáňové inženýrství
Časopis Macromolecular Bioscience publikoval studii zaměřenou na charakterizaci 3D polymerních scaffoldů určených k reparaci měkkých tkání.
new
Ostatní
Radiosenzitivní molybdenové nanoklastry s biokompatibilním kopolymerem pro radiodynamickou terapii
Vědci z ÚMCH se podíleli na syntéze biokompatibilním kopolymerem potažených oktaedrických nanoklastrů molybdenu, které mohou být použity pro foto/radiodynamické aplikace.
new
Ostatní
Poly(glycerol-metakrylátem) obalené upkonvertující nanočástice připravené miniemulzní polymerizací
Vědci z ÚMCH navrhli novou syntézu polymerem obalených světlo-konvertujících nanočástic, které jsou slibné pro hloubkové in vivo zobrazování buněk a tkání a/nebo jako biosenzory.
new
Ostatní
Vliv struktury elektrolytů na elektrochemický vlastnosti PANI
Vědci z odd. Vodivých Polymerů a Strukturní Analýzy studovali vliv struktury a koncentrace elektrolytů na strukturu vody a její elektrochemickou stabilitu. Ukázalo se, že volbou vhodného elektrolytu je možné řídit baterie nebo kapacitní chování PANI.
new
Ostatní
Donor-akceptorové kopolymery pro fotoniku
Časopis Nanomaterials publikoval článek o nových donor-akceptorových kopolymerech s detailní studií jejich vlastností naznačující jejich perspektivu pro aplikace ve fotonice.
new
Ostatní
Nový porézní organo-boranový polymer jako účinný katalyzátor
Časopis ACS Catalysis zveřejnil studii o novém typu porézního polymeru, který působí jako heterogenní (Lewisova kyselina) katalyzátor v reakcích hydrosilylace/deoxygenace se stabilní konverzí ∼93 %.
new
Ostatní
Syntéza polymerních nosičů léčiv s laditelnou biodegradabilitou
Časopis Acta Biomaterialia zveřejnil studii popisující syntézu a detailní charakterizaci nových polymerních nosičů s nastavitelnou biodegradabilitou. Tyto nosiče mohou být vhodnými prekurzory pro přípravu polymerních systémů určených k léčbě pevných nádorů.
divider