Polymerní nanočástice pro diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění

Vědci z Ústavu makromolekulární chemie dosáhli dalšího úspěchu v oblasti světlo-konvertujících nanočástic pro bioanalytické aplikace. Jejich studii popisující vývoj polymerních nanočástic vhodných pro detekci srdečního troponinu vydal prestižní časopis Talanta. Na výzkumu spolupracovali badatelé z ÚMCH AV ČR s kolegy z vědeckého centra CEITEC (tým dr. Zdeňka Farky).

Pro bioanalytické aplikace je povrchové inženýrství světlo-konvertujících nanočástic klíčové. Vědcům z Oddělení polymerních částic se nyní se spolupracovníky podařilo kovalentně navázat protilátku specifickou pro srdeční troponin, která je důležitým biomarkrem při diagnostice akutního infarktu myokardu.

Pro úspěšné navázání cílové biomolekuly, anti-troponinu, se vědcům podařilo modifikovat povrch světlo-konvertujících nanočástic, které po ozáření nízkoenergetickým infračerveným zářením vyzařují vysokoenergetické viditelné světlo. „Vývojem světlo-konvertujících nanočástic jsme se v oddělení začali zabývat teprve před několika lety. Vzhledem ke znalostem získaným při výzkumu magnetických nanočástic a díky šikovnosti tehdejších PhD. studentů (dnes postdoktorandů) se nám nakonec podařilo reprodukovatelně syntetizovat monodisperzní světlo-konvertující částice výborné kvality,“ popisuje dr. Daniel Horák, vedoucí Oddělení polymerních částic.

Původní článek

Přehled vědeckých publikací ÚMCH