Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Název tématuKvantově chemické modelování nanokompozitů kov/polymer
AnotaceHybridní nanokompozity sestávající z fotoaktivního polymeru s příměsí kovových nanočástic jsou velmi zajímavé jak z hlediska současné vědy a technologie, tak i pro jejich potenciální aplikace ve fotovoltaice, různých typech molekulárních elektronických součástek, povrchem zesílené spektroskopii a mnoha jiných oblastech. Kovové nanočástice v organické matrici vykazují povrchový plasmonický rezonanční jev (tj. kolektivní oscilace jejich volných elektronů rezonující s dopadajícím zářením). Lokální vzrůst elektrického pole spolu s přenosem energie a náboje mohou zvýšit účinnost aktivních organických struktur, na něž jsou navázány. Navržené téma se soustředí na kvantově chemický (především založený na DFT) popis molekulárních konformací, absorpce, struktury molekulárních orbitalů a dalších vlastností organických molekul, jež jsou v plasmonické rezonanci s kovovými klastry a nanočásticemi zabudovanými v polymeru. Teoretické modelování bude prováděno jak pomocí klasických, tak i kvantově mechanických metod. Cílem výzkumu je objasnění procesů přenosu energie a separace náboje ve studovaných nanokompozitech a korelace získaných výsledků s experimentálními daty získanými z optických a elektrických měření.
Vysoké školyPřírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život