Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Doktorská témata

Aktuální témata

Téma Školitel /
Konzultant
"Resiny" pro biokompatibilní hydrogely vytvářené 3D tiskem Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková
Ing. Dr. Radka Hobzová, PhD.
Biodegradabilní lehčené polyurethany z obnovitelných surovin: syntéza a charakterizace Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů. RNDr. Josef Jůza, CSc.
Filmy na bázi vodivých polymerů pro přeměnu a skladování energie Ing. Patrycja Magdalena Bober, PhD
Funkcionalizované citlivé polymerní mikročástice Ing. Hana Macková, Ing.
Fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti nanočástic amfifilních kopolymerů s různými architekturami Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Lenka Loukotová, Ph.D.
Hydrogely pro buněčné kultivace - design 3D struktury, botnací a deformační chování Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Injikovatelné biomimetické hydrogely pro regenerativní medicínu Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičů RNDr. Jakub Širc, PhD.
Modelování optických vlastností plasmonických nanokompozitů kov/polymer Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Modelování transportu náboje v organických látkách RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
Multifunkční hybridní mřížkové materiály pro aplikace v Li-iontových bateriích a spalovacích článcích: příprava, struktura a iontová dynamika. Ing. Jiri Brus, PhD
Multifunkční materiály na bázi elektricky vodivých polymerních kompozitů Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Multiresponzivní samouspořádané polymerní systémy pro biomedicínské použití RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Nanoterapeutika založená na antimikrobiálních peptidech pro léčbu infekcí způsobených rezistentními bakteriemi RNDr. Tomáš Etrych, PhD, DSc
NMR krystalografie farmaceuticky aktivních látek Ing. Jiří Brus, PhD
Mgr. Jiri Czernek, PhD
Nové aplikace mědí katalyzované radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací Mgr. Vladimír Raus, Ph.D.
Nové polymerní a hybridní materiály pro membránovou separaci plynů a par RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Ing. Jakub Peter, Ph.D.
Optimalizace 3D-tisku polymerních materiálů doc. RNDr. Miroslav Šlouf, PhD
Ing. Zdeněk Starý, PhD
Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček Ing Ivan Kelnar, CSc
Pokročilé nanokompozity pro aplikace v inteligentních materiálech Dr. Adam Strachota, Ph.D.
Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracování Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Polymerní materiály s antibakteriálními účinky RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Polymerní memristory RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Polymerní nanomateriály pro neoadjuvantní multimodální terapii pokročilých neoplastických onemocnění RNDr. Tomáš Etrych, PhD, DSc
Polymerní nosiče léčiv pro imunoonkoterapii RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Prekurzory reaktivních forem kyslíku vázané na polymery pro terapii nádorů Ing. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.
Mgr. Alessandro Jäger, Ph.D.
Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Lenka Loukotová, Ph.D.
Selektivní polymerní terapeutika pro eradikaci nádorových kmenových buněk a sledování terapeutické účinnosti pomocí exosomů Mgr. Janoušková Olga, PhD.
Síťování biopolymerních kompozitů pro 3D tisk Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Ricardo Donato, Ph.D.
Studium nanočástic pro fotoakustické zobrazování pomocí fotoakustické (a) vibrační spektroskopie RNDr. Ivana Šeděnková, PhD.
Studium polymerně vázaných imunomodulátorů pro léčebné účely Mgr. Olga Janoušková, Ph.D.
Mgr. Kristýna Gunár, Ph.D.
Studium polymerů a hybridních materiálů pro aplikace ve fotonice Doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Syntéza polymerních léčiv pro chemorezistetní nádory Ing. Libor Kostka, Ph.D.
Vysoce odolné ochranné polymerní vrstvy: fyzikálně chemické procesy během utváření vrstev Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Dr. Dr. Suzana Natourová

Obsazená témata

Téma Školitel /
Konzultant
Transient optical spectroscopy of organic semiconductors RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Mgr. David Rais, Ph. D.