Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Témata PhD projektů

Aktuální témata

Téma Školitel /
Konzultant
Aktivně cílené samouspořádané systémy Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
doc. Martin Hrubý, DSc.
Aplikace metody kyselé polymerace k získání polymerních vrstev na míru pro biosenzory. Dr. Elena Tomšík, Ph.D
Bioaktivní povlaky na bázi vícevrstevnatých polyelektrolytických filmů syntetických polykationtů s nestálým nábojem pro uvolňování terapeutických proteinů. Mgr. Dana Kubies, CSc.
Ing. Ognen Pop-Georgievski, PhD.
Biodegradovatelné in situ polymer-polymer kompozity s duálním vyztužením Ing Ivan Kelnar, CSc
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Cílená radioterapie pro léćbu hypoxických nádorů Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů. RNDr. Josef Jůza, CSc.
Fixace CO2 – cesta k udržitelným polymerům Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Funkční aerogely pro medicinální aplikace Doc Abdelmohsen Abdellatif, Ph.D.
Makromolekulární konstrukty pro farmakologickou modulaci NMDA receptorů RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D, DSc.
Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Modelování transportu náboje v organických látkách RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
Nanonosiče citlivé na reaktivní formy kyslíku: Inovativní inteligentní nanoléčiva Mgr. Alessandro Jäger, PhD
Mgr. Eliézer Jager, Ph.D.
Nanotrubičky z přírodních polymerů pro medicinální aplikace Doc Abdelmohsen Abdelaltif, Ph.D.
Nové iniciátory pro přípravu komplexních polymerních architektur prostřednictvím Cu-RDRP Mgr. Vladimír Raus, Ph.D.
Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr Petr Štěpánek, DrSc.
Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr. Petr Štěpánek, DSc.
Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček Ing Ivan Kelnar, CSc
Pokročilé enzymaticky degradovatelné polymerní materiály pro 4D biotisk Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
Polyelektrolytické částice pro uvolňování růstových faktorů podporujících vaskularizaci polymerních nosičů v bioaplikacích. Mgr. Dana Kubies, CSc.
Ing. Ognen Pop-Georgievski, PhD.
Polymerní materiály a kompozity pro 3D tisk Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
MSc. Ehsan Naderi Kalali, Ph.D.
Polymerní nosiče pro léčbu mozkové mrtvice RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Polymerních nosiče pro lokální aplikaci protinádorových léčiv RNDr. Jakub Širc, PhD.
Ing. Radka Hobzová
Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek Mgr. Eliezer Jager, Ph.D
Mgr. Alessandro Jager, Ph.D.
Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.
Mgr. Alessandro Jäger, Ph.D.
Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic Ing. Jiri Brus, PhD
Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr. Jan Kučka, Ph.D.
Řízení mezifází v polymerních kompozitech a jeho vliv na reologii a zpracování Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Peter Černoch, Ph.D.
Samoopravitelné a recyklovatelné polymerní materiály připravené z obnovitelné kyseliny itakonové Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Samouspořádání amfifilních polymerních nosičů léčiv v podmínkách simulujících prostředí in vivo Mgr. Volodymyr Lobaz, Ph.D.
doc. Martin Hrubý, DSc.
Selektivní funkcionalizace nanostrukturovaných biosenzorů s polymerními vrstvami s řízenou architekturou Ing. Andres de los Santos Pereira, Ph.D.
Síťování biopolymerních kompozitů pro 3D tisk Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu Ing. Robert Pola, PhD
Stereolitografický 3D tisk biokompatibilních hydrogelů Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Ing. Radka Hobzová, Dr.
Strukturní charakterizace energetických materiálů pomocí NMR spektroskopie RNDr Sabina Abbrent Nováková, PhD
Ing Libor Kobera, PhD
Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Syntéza a charakterizace vysoce citlivých bimodálních senzorů rozpuštěného kyslíku pro EPR/FLIM oxymetrii doc. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Krzysztof Tadyszak, DSc.
Syntéza funkčních polymerů pro léčbu a diagnostiku Ing. Libor Kostka, Ph.D.
RNDr. Tomáš Etrych, DSc.
Tkáňově-ekvivalentní detektor kosmického záření na bázi hydrogelu Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Vibrační spektroskopie a spektroelektrochemie vodivých polymerů RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Výzkum systémů akumulace energie: syntéza aktivního elektrodového materiálu metodou kyselé polymerace Dr. Elena Tomšík, Ph.D

Obsazená témata

Téma Školitel /
Konzultant
Vysoce odolné ochranné polymerní vrstvy: fyzikálně chemické procesy během utváření vrstev Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Dr. Suzana Natourová