Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Rentgenová a neutronová strukturní analýza

Zabýváme se vznikem a vývojem uspořádaných (organizovaných) struktur ve směsích kopolymerů zejména v procesech mikrofázové a makrofázové separace. Zkoumané systémy kopolymerů zahrnují směsi blokových kopolymerů lišících se parametry kopolymerních bloků (symetrie, asymetrie), kopolymerů lišících se chemickým složením bloků, systémů s jedním krystalizujícím nebo stereotaktickým blokem a konečně systémů trojblokových kopolymerů.
 
Směsi jsou zkoumány jak v taveninách a v tuhé fázi, tak v přítomnosti rozpoustědla či ve směsi rozpouštědel, ve zředěném nebo koncentrovaném roztoku. Cílem je získání detailních informací o procesu vzniku organizovaných struktur v kopolymerech jako možných aplikačních prvků nanotechnologií.
 

Aktuálně řešené projekty:

  • Studium strukturních vlastností povrchově modifikovaných tenkých vrstev na bázi polymerů (projekt GAČR GA19-10982S; řešitel A. Zhigunov)