Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Polymerní materiály a technologie

Ing. Zdeněk Starý, PhD.

Centrum se zabývá vývojem a studiem pokročilých polymerních materiálů s heterogenní fázovou strukturou a cílenými vlastnostmi. Zvláštní důraz je kladen na popis a objasnění vztahů mezi strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi.

Centrum tvoří celkem tři oddělení, tj. Nanostrukturované polymery a kompozity, Morfologie polymerů a  Zpracování polymerních materiálů. Vědci se věnují základnímu výzkumu ve výše uvedených oborech se zvláštním důrazem na vliv vnitřní struktury na chování polymerních materiálů. Zkoumané materiály jsou syntetizovány různými chemickými cestami nebo připraveny fyzikálními procesy, jako je tavení nebo zpracování v roztoku. Kromě chemických a zpracovatelských laboratoří jsou oddělení vybavena řadou charakterizačních technik. Zařízení nejvyšší úrovně spolu s vysoce zkušeným personálem umožňuje získat podrobný pohled na strukturu studovaných polymerních systémů. Tyto techniky — zejména elektronová mikroskopie, termická analýza, reologie a mechanické zkoušky, jsou nezbytným předpokladem pro komplexní charakterizaci materiálu a jsou používány v rámci projektů prováděných všemi výzkumnými centry ústavu nebo spolupracujícími výzkumnými institucemi.

Kromě základního výzkumu se centrum úspěšně věnuje také aplikovanému výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery. Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na vývoj polymerních materiálů s kontrolovanými vlastnostmi a technologií pro výrobu a recyklaci polymerních produktů.