Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Biologické modely

Biologické laboratoře ÚMCH AV ČR jsou plně vybaveny ke studiu "biologických vlastností biomateriálů"  určených pro tkáňové inženýrství, reparativní medicínu,  jako nosiče terapeutických nebo diagnostických látek.

K dispozici jsou následující přístroje:

1. Plate-reader Biotek H1 – hybridní spektrofotometrický systém, který umožňuje analýzu v 6 – 96jamkových destičkách. Přístroj je vybaven 2 monochromátory, díky kterým  je možné měření absorbance v rozmezí 230 - 999 nm, fluorescence v rozmezí 250 - 700 nm a luminiscence v rozmezí 300 - 700 nm. Dále je tento přístroj vybaven destičkou TAKE3, která umožňuje měření v mikroobjemech od 2 µl.

2. StepOnePlus™ Real-Time PCR System – přístroj umožňuje sledování exprese genů v reálném čase, exprese MicroRNA, genotypizaci, stanovení genetických profilů a  metylace.

3. Veriti® Thermal Cycler – přístroj je určen pro polymerázovou řetězovou reakci, umožňuje amplifikaci DNA.

 

4. Innova® 42R – třepačka je určena pro aerobní kultivaci nejčastěji bakteriálních kultur nebo kvasinek za definované teploty a otáček. Tento model umožňuje chlazení vnitřního prostoru o 20° C pod okolní teplotu.

5. Laminární boxy – Biohazard II.třídy MSC Advantage (120cm – 2x, 150cm - 1x) – laminární box je určen pro provoz v mikrobiologických a biotechnologických laboratořích stupně bezpečnosti 1, 2 a 3. Box umožňuje sterilní práci a ochranu zpracovávaných vzorků před kontaminací, současně zabezpečuje ochranu personálu při práci s biologicky nebezpečnými materiály.

       

6. CO2 inkubátor Thermo Forma Direct Heat – přístroj umožňuje kultivaci eukaryotických buněčných kultur za definované teploty a obsahu CO2 .

       
 

7. Heraeus Multifuge X1R – chlazená centrifuga, pro použití s různými rotory.

8. Cytospin ISA, 0,6 l – kompaktní multifunkční chlazená i nechlazená stolní centrifuga s kapacitou 0,6 litru a výkonem až 6 700 otáček pro různé typy aplikací. Zařízení umožňující přípravu kultur suspenzních buněk pro mikroskopii. Na principu centrifugace dochází k rovnoměrnému přisednutí studovaných buněk k povrchu mikroskopického sklíčka.

       

9. MicroBeta2 Plate counter – přístroj určený pro radiometrické a luminiscenční aplikace. Je určen pro experimenty, u nichž se využívá inkorporace sloučenin označených radioaktivními izotopy 3H, 14C, 32P, 3P, 35S, 51Cr, 125I, a luminiscenční experimenty.

10. Laserový rastrovací konfokální mikroskop s modulem pro fluorescenční korelační spektroskopii a časově rozlišenou fluorescenční mikroskopii – přístroj umožňuje pozorování ve světelném poli, pozorování fluorescence, Nomarského  DIC (differential interference contrast) mikroskopii,  laserovou rastrovací konfokální mikroskopii (LSCM) , fluorescenční korelační a cross-korelační spektroskopii a metody při nichž je vzorek ozařován velmi krátkými laserovými pulzy, signály se snímají detektory s vysokým časovým rozlišením - časově rozlišená fluorescenční konfokální mikroskopie (FLIM), časově rozlišená fluorescenční korelační spektroskopie (FLCS).

    

11. Průtokový cytometr BD FACSVerse – digitální průtokový cytometr s třemi lasery (405nm, 488 nm a 640nm) a 10 detektory.  Přístroj nabízí vysokou citlivost detekce fluorescence, je vybaven softwarem pro sběr a analýzu dat.

    

12. Světelný mikroskop Optika – trinokulární invertovaný světelný mikroskop s fázovým kontrastem.

    

13. Fluorescenční mikroskop Optika – invertovaný epifluorescenční mikroskop s objektivy s dlouhou vzdáleností. Mikroskop je vybaven filtr bloky pro excitaci v modré, zelené a ultrafialové části spektra).

14. Elektroforetické systémy pro agarózové a SDS-PAGE gely, imunobloting – slouží k detekci a analýze DNA/RNA či proteinů.

15. SYNGENE PXi6-TCH Access – je kompaktní, vysoce citlivý a přesný Bio-Imaging systém pro chemiluminiscenční aplikace, western blots, UV, VIS, RGBIR a StainFree fluorescenční aplikace s integrovaným PC.

    

16. Heracell Vios 160i biologický inkubátor s atmosférou – vhodný pro všechny kultivace s nejvyššími požadavky na kvalitu a stabilitu kultivačního prostředí, možnost kultivace v hypoxickém prostředí.

    

17. Elektroporátor – Zařízení, pomocí kterého je krátkým intenzivním elektrickým pulsem dosaženo vzniku pórů v membráně ekaryotických a prokaryotických buněk. Tyto póry umožňují vstup cizorodých elementů, zejména DNA dovnitř buněk. Využívá se proto například pro genovém inženýrství.

Dále je laboratoř vybavena menšími přístroji běžně využívanými v biologických laboratořích: stolní centrifugy, vortex, pipety, PH metr, váhy.