Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Biolékařské polymery

Vědecká činnost oddělení je zaměřena na syntézu hydrofilních polymerů, studium interakce syntetických a přírodních makromolekul a studium možností použití syntetických polymerů nebo konjugátů syntetických a přírodních makromolekul jako nosičů při přípravě polymerních systémů pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv a dalších biologicky aktivních molekul. Získané výsledky základního výzkumu jsou využívány při navazujícím vývoji nových polymerních léčiv a diagnostik, především směrovaném do oblasti cílené a bezpečné léčby nádorových onemocnění. Studium je prováděno ve spolupráci s předními domácími i zahraničními biologickými pracovišti a firmami.

Vědecká činnost oddělení je zaměřena na řešení následujících projektů.

Polymery a polymerní systémy pro cílený transport léčiv (polymerní terapeutika)

Projekt je zaměřen na studium vztahu mezi strukturou, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi ve vodě rozpustných nebo supramolekulární struktury vytvářejících polymerních nosičů léčiv a dalších biologicky aktivních molekul. Zvláštní pozornost je věnována vývoji polymerních léčiv s protinádorovou účinností, umožňujících cíleně dopravit neaktivní cytostatikum k nádoru či nádorovým buňkám a v cílovém místě cytostatikum řízeně aktivovat. Syntéza těchto látek je založena na konjugaci polymerních prekurzorů, vodorozpustných polymerů na bázi kopolymerů N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) o různé architektuře polymerního řetězce, nebo amfifilních polymerů vytvářejících ve vodném prostředí supramolekulární struktury, se směrující strukturou a léčivem.

V současné době jsou studovány následující systémy:

  • biodegradovatelné vodorozpustné polymerní systémy s lineární, větvenou, roubovanou nebo dendritickou strukturou umožňující cílené směrování léčiv do rychle proliferujících tkání, především do solidních nádorů (systémy s pasivním směrováním) a pozdější vyloučení nosiče z organizmu
  • amfifilní polymerní systémy vytvářející ve vodném prostředí micelární nanostruktury vhodné jako nosiče pro cílenou dopravu a řízené uvolňování protinádorových léčiv
  • vodorozpustné polymerní systémy obsahující léčivo a směrující strukturu (protilátku, fragment protilátky, oligopeptid) umožňující aktivní směrování léčiv k membránovým receptorům cílových buněk a intracelulární uvolnění aktivní látky v těchto buňkách ezymaticky katalyzovanou nebo pH-závislou chemickou hydrolýzou
  • biodegradovatelná polymerní nanofarmaka založená na nosičích léčiv tvořených bloky poly(ethylenglykolu), spojených degradovatelnými oligopeptidovými nebo disulfidovými sekvencemi do vysokomolekulárního útvaru
  • konjugáty hydrofilních rozpustných polymerů s enzymy a dalšími biologicky aktivními proteiny a glykoproteiny pro terapeutické účely a pro vakcinaci
  • termosensitivní polymery jako nosiče léčiv nebo radionuklidů umožňující lokální terapie nádorových onemocnění a využívající spodní kritické rozpouštěcí teploty v blízkosti fyziologické teploty k dosažení pasivního směrování.

Hybridní makromolekulární systémy reagující na vnější podněty

Cílem tohoto projektu je výzkum v oblasti asociačního chování hydrofilních kopolymerů obsahujících opakující se bloky na míru připravených oligopeptidů sestávajících z pentapeptidových nebo heptapeptidových sekvencí uspořádávajících se ve vodném prostředí při změně pH a nebo teploty do struktur podobných elastinu nebo „coiled coils“. Kromě příspěvku k teoretickému poznání vlivu externích stimulů na tvorbu sekundárních a terciárních peptidových a proteinových struktur se v tomto projektu snažíme využít získaných poznatků k návrhu a přípravě nových typů „chytrých“ na vnější stimuly reagujících polymerních léčiv a univerzálních dvoufázových systémů umožňujících cílené směrování léčiv a vektorů genové informace v organismu za využití scFv fragmentů monoklonálních protilátek.

Polymery a polymerní systémy pro kombinovanou terapii a diagnostiku

Projekt je zaměřen na využití vodorozpustných polymerních a micelárních nosičů pro diagnostiku a pro přípravu polymerních léčiv kombinujících různé účinky a nebo mechanizmy působení navázaných ligand na živý organizmus. Především jde o kombinaci několika léčiv lišících se mechanizmem účinku, kombinaci léčiva a radionuklidu jako terapeutika nebo diagnostika a nebo polymerní komplexy nesoucí diagnostikum. Projekt řeší i otázky kombinované terapie založené na kombinaci chemoterapie s hypertermií, imunoterapií, radioterapií či chirurgií.

Syntetické polymery imitující protilátky - iBodies

Jsou studovány nové syntetické makromomolekulární systémy (iBodies) založené na vodorozpustných kopolymerech N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu navržené tak, aby plně nahradily protilátky v běžných biochemických metodách. Tyto syntetické kopolymery s kovalentně navázanými nízko molekulárními funkčními skupinami, směrující skupinou, afinitní kotvou a fluorescenční značkou, imitující protilátky byly úspěšně testovány při ELISE, průtokové cytometrii, konfokální mikroskopii, Western Blotu, imobilizaci a imunoprecipitaci. iBodies představují vysoce variabilní systém, který může být navržen pro detekci libovolného proteinu za předpokladu znalosti směrující jednotky. V současné době jsou ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie a Karlovou Universitou vyvinuté a pro rutinní testování v laboratořích připravené iBodies pro izolaci His-tag rekombinantních proteinů. Více informací na www.ibodies.eu.