Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Vysoce odolné ochranné polymerní vrstvy: fyzikálně chemické procesy během utváření vrstev
Školitel Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Konzultant Dr. Suzana Natourová
Oddělení Polymerní sítě a gely
Anotace Polymerní vrstvy jsou tvořeny depozicí kapalných (nízkoviskózních) složek: oligomerů a organických molekul s reaktivními skupinami na substrát. Chemické reakce mezi složkami vedou k vytváření polymerní síťované struktury zpravidla za současného uvolňování rozpouštědla. Tvorba filmu je tak složitým procesem, který zahrnuje vytvoření nekonečné polymerní sítě, přechod sol-gel a adhezi mezi filmem a substrátem. Ve vznikající vrstvě se vytváří napětí a systém zpravidla přechází do skelného stavu polymeru, který je pro aplikaci nezbytný. Rychlost chemických reakcí přejde z režimu řízeného reaktivitou skupin do režimu difúzního řízení. Souběžné procesy také vedou k vytváření gradientu vlastností vznikající vrstvy. Cílem projektu je experimentálně a teoreticky charakterizovat průběh tvorby filmu a definovat hlavní parametry, které ovlivňují výsledné vlastnosti. Zárověň je cílem optimalizovat složení systému s ohledem na ekologické požadavky (minimalizovat obsah rozpouštědla) a technologické podmínky (dosáhnout maximální vytvrzovací rychlosti při dané teplotě). Práce zahrnuje experimentální přípravu a charakterizaci vrstev a může zahrnovat i vytvoření fyzikálního modelu: zaměření se přízpůsobí volbě doktoranda. Budou využity experimentální techniky infračervené spektrometrie, nukleární magnetické rezonance, mikroskopie atomových sil (AFM), kalorimetrie (DSC), elektronové mikroskopie (SEM, TEM), měření povrchových energií, indentační mikrotvrdosti, atd.
Vysoké školy