Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Biodegradabilní lehčené polyurethany z obnovitelných surovin: syntéza a charakterizace
Školitel Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace V posledních letech se značná pozornost soustředí na polyurethany (PU) obsahující ve své struktuře biodegradovatelné segmenty polyesterpolyolů. Polyoly jsou tak často syntetizované na míru dle požadované aplikace, zatímco jako druhá surovina se zpravidla využívají konvenční alifatické polyisokyanáty. Takto lze úspěšně připravit biodegradovatelné lineární termoplastické PU (tzv. TPU). Avšak tento přístup selhává při přípravě zesíťovaných PU, např. z průmyslového hlediska vysoce žádoucích PU pěn, kdy komerční alifatické isokyanáty vykazují příliš nízkou reaktivitu a aromatické isokyanáty jsou nepřijatelné z ekotoxikologického hlediska. Doktorské téma se proto zabývá alternativními způsoby přípravy lehčených PU využívající obnovitelné (přírodní) zdroje pro syntézu polyolů i isokyanátů a přípravu PU pěn tzv. neisokyanátovou cestou (NIPU). V rámci práce budou syntetizovány nové typy monomerů a PU pěn, které budou dále strukturně charakterizovány. Bude zkoumána jejich degradace v závislosti na složení a struktuře materiálu. Biodegradační testy se budou provádět ve spolupráci s Ústavem životního prostředí PřF UK v Praze. V rámci řešení doktorského projektu se předpokládá několikaměsíční stáž studenta na zahraničních spolupracujících pracovištích: Gdansk University of Technology (Polsko) a Institute of Polymers Composites and Biomaterials, National Research Council, Portici (Itálie). Téma je vhodné pro absolventy chemických oborů zejména makromolekulární a organické chemie.
Uchazeči by měli mít dobré komunikační dovednosti v angličtině (mluvené i psané), měli by být schopni pracovat v týmu i samostatně. Předpokládá se aktivní účast na zahraničních stážích, školeních a vědeckých konferencích.
Vysoké školy