Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Vibrační spektroskopie a spektroelektrochemie vodivých polymerů
Školitel RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Oddělení Vibrační spektroskopie
Anotace Vodivé polymery (např. polyanilin, polypyrol, polythiofen nebo polyindol) jsou třídou materiálů s širokým využitím od elektroniky, přes katalýzu až po biomedicínu. Mohou být připraveny v různých formách včetně tenkých vrstev, koloidních roztoků, či vodivých gelů. Jejich makroskopické vlastnosti, a tím i aplikační potenciál, úzce souvisí s jejich molekulární strukturou a nanostrukturou – stupněm oxidace, množstvím defektů, typem přítomných nositelů náboje, mezimolekulárními interakcemi a uspořádáním řetězců. Tyto vlastnosti se odrážejí ve vibračních spektrech materiálů, infračervená a Ramanova spektroskopie jsou tedy často používanými analytickými metodami studia vodivých polymerů. Navíc, metody vibrační spektroskopie umožňují propojení s elektrochemickými experimenty a tím i pozorování změn molekulární struktury in-situ.
V rámci této doktorské práce budeme aplikovat metody vibrační spektroskopie a spektroelektrochemie na perspektivní vodivé polymery (především polypyrol, poly(3,4-ethylendioxythiofen) a polyindol) připravených s ohledem na jejich aplikaci např. ve zpracování odpadních vod, tkáňovém inženýrství a jako elektrody a separátory pro lithium-iontové baterie.
Vysoké školy