Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Reologie částicemi plněných polymerních tavenin
Školitel Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace Téma se zabývá tokovým chováním polymerních tavenin obsahujících částicová plniva se zvláštním důrazem na jejich elasticitu. Přestože reologické jevy vyvolané přítomností plniva jsou v literatuře popsány, jejich podstata a vysvětlení je často stále nejasná. Systematická studie vlivu velikosti částic, jejich koncentrace a povrchové modifikace na elastické vlastnosti polymerních tavenin bude základem této doktorské práce. Práce je převážně experimentální s použitím technik oscilační a kapilární reologie. Struktura kompozitů bude zkoumána zejména metodami elektronové mikroskopie. Zájemce by měl ovládat základy polymerní fyziky zpracování polymerních materiálů.
Vysoké školy