Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu
Školitel Ing. Robert Pola, PhD
Oddělení Biolékařské polymery
Anotace Téma dizertace bude řešeno v rámci projektu zaměřeného na vývoj cílených polymerních léčiv pro léčbu glioblastomů (GBM), nejčastějších zhoubných nádorů mozku. Aktuální léčba je resekce GBM s rizikem poškození zdravé tkáně, následované radioterapií a chemoterapií. Jiná léčba není k dispozici, léčení pacienti přežívají o 12 měsíců déle než neléčení. Cílem dizertační práce bude návrh struktur, syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a ověření biologické aktivity nanoléčiva navrženého pro cílenou multimodální terapii GBM. Připravené polymerní léčivo by mělo: účinně pronikat hematoencefalickou bariérou (HB); specificky cílit do nádoru a ovlivňovat metabolismus rakovinných buněk. Výhodou tohoto přístupu je, že směrující peptid i peptidy pomáhající pronikání skrze HB jsou navázané na jednom polymerním nosiči spolu s léčivem, které je během transportu ve své neaktivní formě a uvolní se z nosiče až v nádoru. Náplní práce studenta bude syntéza vybraných peptidů na pevné fázi, syntéza monomerů a polymerních nosičů, studium vazby peptidů a léčiv k polymernímu prekurzoru, fyzikálně-chemická charakterizace všech produktů a in vitro studium biologických vlastností připravených konjugátů na různých buněčných liniích a ve spolupráci s ÚEM AV ČR rovněž testování průchodu HB na perfuzním modelu.
Vysoké školy