Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Funkční aerogely pro medicinální aplikace
Školitel Doc Abdelmohsen Abdellatif, Ph.D.
Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity
Anotace Funkční aerogel (FA) bude připraven samouspořádáním oxidovaných chitinových a chitosanglukanových nanowhiskerů s vhodnou funkcionalizací. Cílem je získat aerogel s pravidelnou hierarchickou strukturou a specifickou funkčností, navíc s využitím dosud nepopsané jednostupňové syntézy funkcionalizace. Optimalizací přípravy nanowhiskerů (NW) a sušícího procesu vznikne pokročilý aerogel s vynikajícími mechanickými vlastnostmi (tuhost, pevnost) a řízenými fyzikálně-chemickými vlastnostmi jako super-absorpce, hydrofobicita a vysoká separační efektivita. Vlastnosti aerogelů budou dále modifikovány aplikací funkčních nanočástic. Funkční aerogel může být využit separačních procesech a tkáňové inženýrství
Vysoké školy