Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Vibrační spektroskopie polyindolu a příbuzných materiálů
Školitel RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Oddělení Vibrační spektroskopie
Anotace Polyindol je relativně málo prozkoumaný vodivý polymer, strukturou příbuzný polydopaminu. Na rozdíl od „oblíbenějších“ vodivých polymerů, jako je polyanilin nebo polypyrol, existuje jen velmi málo prací zabývajících se analýzou molekulární struktury polyindolu, spektroskopická práce na téma oligomerů a jiných vedlejších produktů polymerace indolu pak neexistuje v tuto chvíli žádná. Hlubší porozumnění spektroskopické odezvě je ale u organických vodivých materiálů nesmírně důležité, neboť umožňuje analyzovat mimo jiné typy nositelů náboje v materiálu.
Cílem práce je co nejkomplexnější spektroskopický popis polyindolu zahrnující jak lineární řetězec tak často se vyskytující cyklické trimery. Uchazeč se bude zabývat především měřením a analýzou vibračních spekter různě připravených materiálů, dle svých možností bude participovat i na elektrochemické a spektroelektrochemické charakterizaci, jiných experimentálních analýzách a kvantově mechanických výpočtech.
Vysoké školy