Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Modelování optických vlastností plasmonických nanokompozitů kov/polymer
Školitel Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
Konzultant RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Oddělení Polymery pro elektroniku a fotoniku
Anotace Hybridní nanokompozity sestávající z fotoaktivního polymeru s příměsí kovových nanočástic jsou velmi zajímavé jak z hlediska současné vědy a technologie, tak i pro jejich potenciální aplikace ve fotovoltaice, různých typech molekulárních elektronických součástek, povrchem zesílené spektroskopii a mnoha jiných oblastech. Kovové nanočástice v organické matrici vykazují povrchový plasmonický rezonanční jev (tj. kolektivní oscilace jejich volných elektronů rezonující s dopadajícím zářením). Lokální vzrůst elektrického pole spolu s přenosem energie a náboje mohou zvýšit účinnost aktivních organických struktur, na něž jsou navázány. Navržené téma se soustředí na řešení lokálních interakcí mezi kovovou nanočástici a polymerní matrici. Teoretické modelování bude prováděno jak pomocí klasických, tak i kvantově mechanických metod. Cílem výzkumu je objasnění procesů přenosu energie a separace náboje po fotoexcitaci ve studovaných nanokompozitech a korelace získaných výsledků s experimentálními daty získanými z optických a elektrických měření.

Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia oboru fyzika. Výhodou jsou znalosti základů kvantové chemie.
Vysoké školy