Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracování
Školitel Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace Na polymerní materiály jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, které jsou spojené s jejich novými aplikacemi a technologiemi zpracování. Jako příklad mohou sloužit materiály pro 3D tisk nebo elektricky vodivé polymerní kompozity. Ve většině případů se jedná o systémy s heterogenní fázovou strukturou, která do značné míry ovlivňuje vlastnosti výsledného materiálu. Cílem práce bude popis strukturně-vlastnostních vztahů pro vybrané aplikačně relevantní materiály. Náplní práce bude příprava polymerních materiálů a studium jejich struktury metodami elektronové mikroskopie. Dále budou připravené systémy charakterizovány z hlediska jejich mechanického a tokového chování.
Vysoké školy