Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Částicové nosiče opticky aktivních látek pro využití v diagnostice
Školitel Ing. Michal Babič, Ph.D.
Oddělení Polymerní a koloidní imunoterapeutika
Anotace Projekt s orientací na aplikace v lékařské diagnostice a biotechnologiích je zaměřen na syntézu, charakterizaci a optimalizaci vlastností polymerních částicových nosičů opticky aktivních látek a materiálů, které jsou schopny vyvolat kontrastní signál prostřednictvím transformace budícího světelného impulsu na zvukovou vlnu. Příprava nových kompozitních mikro- a nanočástic bude prováděna metodami heterogenních polymerizací (především disperzní a emulzní polymerizací) a pomocí koacervace. Bude studován vliv reakčních podmínek na morfologii a složení polymerních částic. Bude zkoumán vliv morfologie a složení polymerní matrice hybridních částic na parametry kontrastního signálu. Dále bude zkoumán vliv typu, množství a distribuce signál konvertujícího barviva a pigmentu v polymerních částicích na parametry kontrastního signálu. Cílem projektu je nalézt podmínky synergie vlivu polymerní matrice a konvertujícího barviva na intenzitu kontrastního signálu.
Vysoké školy