Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚMCH AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 19. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 4. prosince 1958 s účinností od 1. ledna 1959 pod názvem Ústav makromolekulární chemie ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma ÚMCH AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační schéma ÚMCH AV ČR
 4. Kontakt:
  Kontaktní informace
 5. Podatelna:
  Informace podatelny
 6. IČ:
  61389013
 7. DIČ:
  CZ61389013
 8. Dokumenty:
  Dokumenty, výroční zprávy atd.
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
  poštou: ÚMCH AV ČR v. v. i., Heyrovského nám. 1888/2,162 06 Praha 6
  faxem: +420 296 809 410
  e-mailem: office@imc.cas.cz
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Ředitelství ÚMCH AV ČR (Po–Pá 9:00–14:00)
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  • Odvolání:
   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚMCH AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚMCH AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚMCH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚMCH AV ČR.
 12. Vzory formulářů: není třeba použít formuláře
 13. Popis postupů:
  Postup ÚMCH AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • ÚMCH AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
   - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, ÚMCH AV ČR žádost odloží,
   - v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚMCH AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
   - poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Podmínky, za kterých je ÚMCH AV ČR povinen, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt (ÚMCH AV ČR) zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
  Černobílá kopie jednostranná A4: 2 Kč, jednostranná A3: 3 Kč, oboustranná A4: 4 Kč.
 16. Výroční zprávy v oblasti poskytování informací jsou počínaje zprávou za rok 2013 zahrnuty ve výročních zprávách o činnosti a hospodaření podle zákona 341/2005 Sb., §30 jako část X. (viz Dokumenty).
  Poskytnuté informace

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákonů 23 - 24/2017 Sb.

2016 Rozpočet: Rozpočet 2016
Plnění: Očekávané k 17. 4. 2017, schválené
2017 Rozpočet: Návrh ze 17. 4. 2017, schválený
Plnění: Očekávané k 27. 4. 2018, konečné beze změny
2018 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2019: Návrh k 17. 4. 2017, schválený
Rozpočet: Návrh ze 27. 4 2018, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 16. 5. 2019, konečné beze změny
2019 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020: Návrh k 27. 4. 2018, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 16. 5. 2019, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 27. 4. 2020, Očekávané k 15. 5. 2020, přijato beze změny.
2020 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021:  Návrh k 16. 5. 2019, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 27. 4. 2020, přijat beze změny
2021 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022: Návrh k 27. 4. 2020, přijatý