Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Povinné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚMCH AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 19. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 4. prosince 1958 s účinností od 1. ledna 1959 pod názvem Ústav makromolekulární chemie ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma ÚMCH AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační schéma ÚMCH AV ČR
 4. Kontakt:
  Kontaktní informace
 5. Podatelna:
  Informace podatelny
 6. IČ:
  61389013
 7. DIČ:
  CZ61389013
 8. Dokumenty:
  Dokumenty, výroční zprávy atd.
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace: Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
  poštou: ÚMCH AV ČR v. v. i., Heyrovského nám. 1888/2,162 00 Praha 6
  faxem: +420 296 809 410
  e-mailem: office@imc.cas.cz
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Ředitelství ÚMCH AV ČR (Po–Pá 9:00–14:00)
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  • Odvolání:
   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚMCH AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚMCH AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚMCH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚMCH AV ČR.
 12. Vzory formulářů: není třeba použít formuláře
 13. Popis postupů:
  Postup ÚMCH AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • ÚMCH AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
   - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, ÚMCH AV ČR žádost odloží,
   - v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚMCH AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
   - poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  • Podmínky, za kterých je ÚMCH AV ČR povinen, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt (ÚMCH AV ČR) zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací: viz Sazebník.
 16. Výroční zprávy v oblasti poskytování informací jsou počínaje zprávou za rok 2013 zahrnuty ve výročních zprávách o činnosti a hospodaření podle zákona 341/2005 Sb., §30 jako část X. (viz Dokumenty).
  Poskytnuté informace

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákonů 23 - 24/2017 Sb.

2016 Rozpočet: Rozpočet 2016
Plnění: Očekávané k 17. 4. 2017, schválené
2017 Rozpočet: Návrh ze 17. 4. 2017, schválený
Plnění: Očekávané k 27. 4. 2018, konečné beze změny
2018 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2019: Návrh k 17. 4. 2017, schválený
Rozpočet: Návrh ze 27. 4 2018, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 16. 5. 2019, konečné beze změny
2019 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020: Návrh k 27. 4. 2018, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 16. 5. 2019, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 27. 4. 2020, Očekávané k 15. 5. 2020, přijato beze změny.
2020 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2021:  Návrh k 16. 5. 2019, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 27. 4. 2020, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 7. 6. 2021, přijato beze změny.
2021 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022: Návrh k 27. 4. 2020, přijatý
Rozpočet: Návrh k 7. 6. 2021, přijat beze změny
Plnění: Očekávané k 23. 3. 2022, schválené
2022 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2023: Návrh k 7. 6. 2021, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 23. 3. 2022, přijatý
2023 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024: Návrh k 23. 3. 2022, přijatý
Rozpočet: Návrh k 28. 2. 2023, přijat beze změny
2024 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025: Návrh k 28. 2. 2023, přijat beze změny
Rozpočet: Návrh k 28. 2. 2024
2025 Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026: Návrh k 28. 2. 2024

 

Informace dle zákona 132/2023 Sb.

Kolektivní smlouva je uzavřena mezi ÚMCH AV ČR, v.v.i., a odborovou organizací (Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, ZO-ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, IČ 70102929).

Zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení Pražské správě sociálního zabezpečení, organizační jednotce 118, Trojská 13a, Praha 8 (od 1.1.2024 Územní správa sociálního zabezpečení pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj).

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

a) Počet podaných žádostí o informace 3
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1 částečné odmítnutí
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení Nebyl vydán žádný rozsudek soudu
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence Žádná výhradní licence nebyla poskytnuta
e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 0