Archiv aktualit

new
Ostatní
Micely a polymeromy reagující na pH získané metodou RAFT-PISA za pomoci mikrovln
V časopise ACS OMEGA vědci z ÚMCH představili univerzální platformu pro syntézu micel a vezikul (polymersomů) citlivých na pH (PHPMA-b-PDPA) získaných pomocí mikrovlnné technologie RAFT-PISA, která může přitáhnout značnou pozornost v oblasti podávání léčiv.
new
Ostatní
Kompozity polyanilin/organokovové sítě: Efekt funkcionalizace sítě
Časopis ACS Applied Materials & Interfaces publikoval článek o vlivu struktury organokovové sítě na bázi Zr na vlastnosti jejích kompozitů s polyanilinem.
new
Ostatní
Prozkoumání vodivých mechanismů cement/CNT kompozitů pro budoucí studie geopolymerů
První krok budoucího zkoumání dielektrických vlastností geopolymerů pro použití v sensorech v oblasti stavebních materiálů - výsledky mezinárodní spolupráce byly publikovány v časopise Materials and Structures.
new
Ostatní
Vícevrstvý nanovlákenný nosič pro lokální aplikaci protinádorového léčiva topotekanu
Časopis Pharmaceutics publikoval práci o nanovlákenných nosičích léčiv s prodlouženou dobou uvolňování a biologickou aktivitou vůči nádorovým buňkám využitelných pro lokální léčbu např. nitroočního nádoru retinoblastomu.
new
Ostatní
Hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení produkující reaktivní singletový kyslík
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení a PEGem k ničení nádorových buněk fotodynamickou terapií.
new
Ostatní
In vivo studie bezpečnosti transplantace reprogramovaných neurálních prekursorů derivovaných od lidských iPSC
Časopis Cell Transplantation publikoval výsledky in-vivo studie přežití, diferenciace a karcinogenity reprogramovaných neurálních prekurzorů derivovaných od lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
new
Ostatní
Polymery na bázi poly(glycidyl methakrylátu) pro automobilové nátěrové hmoty
V rámci výzkumu sponzorovaném americkou firmou Axalta Coating Systems vědci z ÚMCH popsali možnosti přípravy dobře definovaných nízkomolekulárních (ko)polymerů glycidyl methakrylátu využitelných při formulaci nátěrových směsí používaných v automobilovém průmyslu.
new
Ostatní
Nově vyvinuté gelové polymerní elektrolyty na bázi zesíťovaných 2-polyoxazolinů
Časopis Solid State Ionics publikoval práci o vývoji elektrochemicky, mechanicky a tepelně stabilních, účinných a univerzálních "zelených" gelových polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie na bázi zesíťovaných 2-polyoxazolinů.
new
Ostatní
Magnetické anorganicko-organicko-polymerní nanočástice pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
Výzkumný tým z ÚMCH významně přispěl k charakterizaci nanočástic, které jsou velmi slibným terapeutikem pro léčbu Huntingtonovy choroby - dědičného neurodegenerativního onemocnění mozku.
new
Ostatní
Chytré PLA-b-PTEGMA kopolymery: syntéza, teplotní závislost a uvolňování paclitaxelu.
Časopis Pharmaceutics publikoval výzkum o amfifilních, biokompatibilních a termoresponzivních kopolymerech PLA-b-PTEGMA, syntetizovaných s laditelným LCST využitých pro přípravu nanočástic s paclitaxelem, které uvolňují léčivo v závislosti na teplotě.
new
Ostatní
Roubování elektronovým svazkem pro přípravu nebioadhezivních polymerních hydrogelových vrstev
Vědci z IMC vyvinuli metodu využívající ozařování elektronovým svazkem pro vytvoření nebioadhezivních hydrogelových vrstev na implantabilních materiálech zlepšujících jejich biokompatibilitu. Koncentrace síťovatelných dvojných vazeb v kopolymerech je klíčová pro stabilitu a rovnoměrnost vytvořené hydrogelové vrstvy.
new
Ostatní
Zemřel prof. Pavel Kratochvíl
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 7. dubna zemřel ve věku 93 let prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c., jeden z předních odborníků v oblasti fyzikální chemie polymerů a bývalý ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
Indentační vs. makromechanická charakterizace nanokompozitů s monodisperzním tuhým plnivem
V časopisu Materials vyšla studie srovnávající zmíněné charakterizace na gumovitých elasto-plastických nanokompozitech bohatých na vodíkové vazby, s monodisperzním sférickým tuhým plnivem.
new
Ostatní
Syntéza a vlastnosti zwitteriontové poly(L-glutamové kyseliny)
Časopis Macromolecular Research zveřejnil studii popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních a biologicky odbouratelných polymerů na bázi poly(L-glutamové kyseliny) nesoucí zwitteriontové skupiny. Získané materiály mohou být použité v tkáňovém inženýrství.
new
Ostatní
Efektivní komplexace živočišného toxinu melittinu polymerními nosiči
Kationtově amfifilní živočišné jedy jako melitin mohou být komplexovány polyaniontovými nanočásticemi a vytvořit tak potenciální terapeutika látky s vysokou účinností. Článek zveřejnil European Polymer Journal.
new
Ostatní
Polymery obsahující fosfor jako citlivé biokompatibilní sondy pro 31P magnetickou rezonanci
V časopise Molecules vyšla studie popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních polymerů obsahujících fosfor, které lze použít jako vysoce citlivé sondy při zobrazování vnitřních tělesných struktur pomocí 31P MRI.
new
Ostatní
Vliv polymerního povlaku NaYF4:Yb,Er nanočástic na biolékařské vlastnosti
Světlo-konvertující NaYF4:Yb,Er nanočástice modifikované bifosfonátem zakončeným poly(ethylenglykolem) a Bengálskou červení produkovaly reaktivní kyslík, který lze využít k zabíjení rakovinných buněk.
new
Ostatní
Časopis Vesmír 04/2023
Nové číslo časopisu Vesmír věnované plastům zveřejnilo články H. Beneše a M. Hrubého.
new
Ostatní
Prague Meeting on Tumor Therapy and Imaging
Ve dnech 19. – 21. 3. 2023 jsme pořádali mezinárodní konferenci zaměřenou na prezentaci nejnovějších výsledků a výměnu zkušeností v oblasti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění.
new
Ostatní
Polymerní kartáče na bázi N-methakryloxysukcinimidu jako platforma pro univerzální postpolymerizační modifikaci
Nová metoda přípravy polymerních kartáčů pomocí povrchově iniciované radikálové polymerace N-methakryloxysukcinimidu a jejich následná postpolymerizační modifikace za mírných podmínek byly publikovány v časopise Progress in Organic Coatings.
divider