Archiv aktualit

new
Ostatní
Magnetické anorganicko-organicko-polymerní nanočástice pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
Výzkumný tým z ÚMCH významně přispěl k charakterizaci nanočástic, které jsou velmi slibným terapeutikem pro léčbu Huntingtonovy choroby - dědičného neurodegenerativního onemocnění mozku.
new
Ostatní
Chytré PLA-b-PTEGMA kopolymery: syntéza, teplotní závislost a uvolňování paclitaxelu.
Časopis Pharmaceutics publikoval výzkum o amfifilních, biokompatibilních a termoresponzivních kopolymerech PLA-b-PTEGMA, syntetizovaných s laditelným LCST využitých pro přípravu nanočástic s paclitaxelem, které uvolňují léčivo v závislosti na teplotě.
new
Ostatní
Roubování elektronovým svazkem pro přípravu nebioadhezivních polymerních hydrogelových vrstev
Vědci z IMC vyvinuli metodu využívající ozařování elektronovým svazkem pro vytvoření nebioadhezivních hydrogelových vrstev na implantabilních materiálech zlepšujících jejich biokompatibilitu. Koncentrace síťovatelných dvojných vazeb v kopolymerech je klíčová pro stabilitu a rovnoměrnost vytvořené hydrogelové vrstvy.
new
Ostatní
Indentační vs. makromechanická charakterizace nanokompozitů s monodisperzním tuhým plnivem
V časopisu Materials vyšla studie srovnávající zmíněné charakterizace na gumovitých elasto-plastických nanokompozitech bohatých na vodíkové vazby, s monodisperzním sférickým tuhým plnivem.
new
Ostatní
Zemřel prof. Pavel Kratochvíl
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 7. dubna zemřel ve věku 93 let prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c., jeden z předních odborníků v oblasti fyzikální chemie polymerů a bývalý ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
Syntéza a vlastnosti zwitteriontové poly(L-glutamové kyseliny)
Časopis Macromolecular Research zveřejnil studii popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních a biologicky odbouratelných polymerů na bázi poly(L-glutamové kyseliny) nesoucí zwitteriontové skupiny. Získané materiály mohou být použité v tkáňovém inženýrství.
new
Ostatní
Efektivní komplexace živočišného toxinu melittinu polymerními nosiči
Kationtově amfifilní živočišné jedy jako melitin mohou být komplexovány polyaniontovými nanočásticemi a vytvořit tak potenciální terapeutika látky s vysokou účinností. Článek zveřejnil European Polymer Journal.
new
Ostatní
Polymery obsahující fosfor jako citlivé biokompatibilní sondy pro 31P magnetickou rezonanci
V časopise Molecules vyšla studie popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních polymerů obsahujících fosfor, které lze použít jako vysoce citlivé sondy při zobrazování vnitřních tělesných struktur pomocí 31P MRI.
new
Ostatní
Vliv polymerního povlaku NaYF4:Yb,Er nanočástic na biolékařské vlastnosti
Světlo-konvertující NaYF4:Yb,Er nanočástice modifikované bifosfonátem zakončeným poly(ethylenglykolem) a Bengálskou červení produkovaly reaktivní kyslík, který lze využít k zabíjení rakovinných buněk.
new
Ostatní
Časopis Vesmír 04/2023
Nové číslo časopisu Vesmír věnované plastům zveřejnilo články H. Beneše a M. Hrubého.
new
Ostatní
Prague Meeting on Tumor Therapy and Imaging
Ve dnech 19. – 21. 3. 2023 jsme pořádali mezinárodní konferenci zaměřenou na prezentaci nejnovějších výsledků a výměnu zkušeností v oblasti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění.
new
Ostatní
Polymerní kartáče na bázi N-methakryloxysukcinimidu jako platforma pro univerzální postpolymerizační modifikaci
Nová metoda přípravy polymerních kartáčů pomocí povrchově iniciované radikálové polymerace N-methakryloxysukcinimidu a jejich následná postpolymerizační modifikace za mírných podmínek byly publikovány v časopise Progress in Organic Coatings.
new
Ostatní
Plazmonické Ag/Cu/PEG nanokapaliny připravené při kontaktu pevných látek s kapalinami v plynné fázi
Časopis Nanoscale Advances zveřejnil postup přípravy nanokapalin, který nabízí vynikající platformu pro základní výzkum nevodných nanokapalin, přičemž interakce kov-polymer a kov-kov nejsou narušeny přítomností rozpouštědel nebo chemických reziduí.
new
Ostatní
Nový, teplotně nezávislý polymerní systém pro kultivaci a nedestruktivní sklizeň buněk
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout nový a univerzální, teplotně nezávislý systém pro nedestruktivní sklizeň buněk. Biofunkcionalizací polymerních kartáčů byly připraveny povrchy umožňující adhezi, kultivaci a následnou řízenou sklizeň fibroblastů.
new
Ostatní
Polymerní nosiče antimikrobiálních peptidů s různým typem uvolňování
Časopis Pharmaceutics zveřejnil článek představující návrh, syntézu a předběžné biologické výsledky polymerních konjugátů nesoucích antibakteriální peptid.
new
Ostatní
Polypyrrol-bariumferitové magnetické kryogely pro čištění vody
Vědcům z ÚMCH se podařilo syntetizovat účinné adsorbenty pro čištění vody se zvýšeným adsorpčním výkonem a možností snadnějšího oddělování od jiných látek roztoku pomocí magnetického pole.
new
Ostatní
Nová technologie zrychlí, usnadní a zlevní imunochemické testování
Vědci ve spolupráci s vývojáři z průmyslu vyvinuli technologii, která umí připravit plně syntetický polymer a výrazně zjednoduší i zlevní provádění analýz, jež mají za cíl prokázat přítomnost patogenu nebo specifické protilátky v organismu.
new
Ostatní
Obří polymerní vezikuly připravené pomocí mikrofluidického zařízení na bázi PDMS
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout obří polymerní vezikuly reagující na změny pH.
new
Ostatní
Řízená radikálová polymerizace 2-hydroxyethylmethakrylátu v nepolárním rozpouštědle
Vědci z ÚMCH popsali, jak může být 2-hydroxyethylmethakrylát (HEMA) rychle polymerizován kontrolovaným způsobem umožňujícím vznik poly(HEMA) s vysokou molekulovou hmotností a poskytujícím přímý přístup k amfifilním kopolymerům.
new
Ostatní
Optické zobrazování za pomoci fluorescenčních značek zkresluje biodistribuci a hromadění v nádorové tkáni
Nově publikovaná studie porovnává biodistribuci a akumulaci čtyř fluorescenčně značených polymerních konjugátů a samotných nízkomolekulárních fluorescenčních značek v nádorových buňkách.
divider