Archiv aktualit

new
Ostatní
Poly(glycerol-metakrylátem) obalené upkonvertující nanočástice připravené miniemulzní polymerizací
Vědci z ÚMCH navrhli novou syntézu polymerem obalených světlo-konvertujících nanočástic, které jsou slibné pro hloubkové in vivo zobrazování buněk a tkání a/nebo jako biosenzory.
new
Ostatní
Vliv struktury elektrolytů na elektrochemický vlastnosti PANI
Vědci z odd. Vodivých Polymerů a Strukturní Analýzy studovali vliv struktury a koncentrace elektrolytů na strukturu vody a její elektrochemickou stabilitu. Ukázalo se, že volbou vhodného elektrolytu je možné řídit baterie nebo kapacitní chování PANI.
new
Ostatní
Donor-akceptorové kopolymery pro fotoniku
Časopis Nanomaterials publikoval článek o nových donor-akceptorových kopolymerech s detailní studií jejich vlastností naznačující jejich perspektivu pro aplikace ve fotonice.
new
Ostatní
Nový porézní organo-boranový polymer jako účinný katalyzátor
Časopis ACS Catalysis zveřejnil studii o novém typu porézního polymeru, který působí jako heterogenní (Lewisova kyselina) katalyzátor v reakcích hydrosilylace/deoxygenace se stabilní konverzí ∼93 %.
new
Ostatní
Syntéza polymerních nosičů léčiv s laditelnou biodegradabilitou
Časopis Acta Biomaterialia zveřejnil studii popisující syntézu a detailní charakterizaci nových polymerních nosičů s nastavitelnou biodegradabilitou. Tyto nosiče mohou být vhodnými prekurzory pro přípravu polymerních systémů určených k léčbě pevných nádorů.
new
Ostatní
Tři významná výročí prof. O. Wichterleho
10. října se v NTM konal seminář u příležitosti 110 let od jeho narození, 25 let od úmrtí a 60 let od PV na soustružené kontaktní čočky.
new
Ostatní
Ocenění pro ředitele ústavu za popularizaci vědy
Dr. Ing. Jiří Kotek, FEng., dr.h.c. získal Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
new
Ostatní
Hybridní makromolekulární konstrukty jako spektrální nanosondy pro pokročilé buněčné rozpoznávání
V časopise Macromolecular Bioscience byla zveřejněna studie popisující hybridní makromolekulární systémy využitelné jako spektrální nanosondy pro pokročilé buněčné rozpoznávání v průtokové cytometrii. Publikace je doprovázena i obrázkem na zadní titulní stránce časopisu.
new
Ostatní
Dny otevřených dveří
Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 můžete v rámci Týdne AV ČR nahlédnout do mnoha laboratoří ústavu a vyslechnout popularizační přednášky na aktuální polymerní témata.
new
Ostatní
Slibný způsob modifikace a zvýšení elektrochemického výkonu polypyrrolu
Vědci z IMC zjistili, že přidání barviva Acid Blue během elektrosyntézy pyrrolu vede ke změně elektrochemického chování polypyrrolu. Takto modifikovaný polypyrrol vykazuje vyšší elektroaktivitu, kapacitu a kapacitní příspěvek řízený difúzí.
new
Ostatní
Polyoxazoliny interagují s proteiny a buňkami prostřednictvím hydrofobních fragmentů
Vědci z ÚMCH objevili afinitu blokových polyoxazolinů k cytoplazmatické membráně buněk, která prokazatelně souvisí s jejich hydrofobicitou.
new
Ostatní
Polymerní teranostika s aktivací fotodynamického efektu a fluorescence
V časopise Theranostics byla zveřejněna studie popisující nová polymerní teranostika, jejichž fotodynamický protinádorový efekt a fluorescenční zobrazení nádorové tkáně je aktivován nádorovým stimulem.
new
Ostatní
Objevená schopnost meta-isobutoxy fenylboronové kyseliny (PBA) vytvářet biokompatibilní hydrogely
Vědci z ÚMCH se podíleli na studii prokazující schopnost meta-isobutoxy fenylboronové kyseliny vytvářet biokompatibilní hydrogely reagující na změny pH a koncentrace H2O2.
new
Ostatní
Ukotvená iontová kapalina jako efektivní katalyzátor pro mikrovlnné polymerace
Ukotvení iontových kapalin do struktury vrstevnatých podvojných hydroxidů vede k přípravě efektivního heterogenního katalyzátoru pro mikrovlnou polymeraci.
new
Ostatní
Studium kinetiky uvolňování léčiva pomocí pokročilých analytických metod
V časopise Communication Chemistry byla zveřejněna studie o sledování kinetiky uvolňování léčiv pomocí alternativních metod - povrchové plasmonové resonance, kapilární elektroforézy a nukleární magnetické spektroskopie.
new
Ostatní
Přímé srovnání antifouling vlastností poly(2-oxazolinů) a poly(2-oxazinů)
Časopis Macromolecular Rapid Communications publikoval článek srovnávající antifouling vlastnosti poly(2-oxazolinových) a poly(2-oxazinových) povrchů, možných alternativ k polyethylenglykolu.
new
Ostatní
Nové kopolymery pro izolaci membránových proteinů
Vědci z ÚMCH v rámci mezinárodní spolupráce vyvinuli nové, k nízkému pH a vůči Mg2+ iontům tolerantní, kopolymery využitelné pro izolaci a studium membránových proteinů.
new
Ostatní
Amfifilní (di-)gradientové kopoly(2-oxazoliny) jsou silnými inhibitory tvorby amyloidních vláken
Gradientové kopolymery hydrofilních a hydrofobních 2-oxazolinů účinně inhibují tvorbu amyloidních fibril v závislosti na koncentraci, což nabízí slibný potenciál pro léčbu amyloidóz.
new
Ostatní
Chitinové nanočástice pro řízení vlastností a struktury biokompozitů
V časopise Polymers byla publikována studie popisující vliv aminoskupin na povrchu chitinových nanowhiskerů na parametry biokompozitů s matricí polykaprolakton/polylaktid.
new
Ostatní
Doladění morfologických a antibakteriálních vlastností PEDOTu pomocí methyl violeti
V rámci národní spolupráce IMC-UTB byl připraven vodivý sférický PEDOT se zlepšenými antibakteriálními vlastnostmi, který má široké spektrum aplikací, včetně optických senzorů a lékařských zařízení.
divider