Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Bzukot z Pragerova výkresu

Termín: 20.03.2012  –  13.04.2012
Autor: Lenka Janušková


Jako při klasickém zadání intervence do veřejného prostoru se snažím získat co nejvíce dokumentace k místu, publikovaných článků o budově, historických faktů.
Pídím se po autentickému prvním záznamu k budově. Toužím po výkresové studii Karla Pragera, kterým je například půdorys přízemí Ústavu makromolekularní chemie Československé Akademie věd z Archivu Odboru výstavby v Praze.
Výkres se mi ale dostává zkreslený s viditelnou stopou použití, tím myslím pokrčení papíru nebo otisk prstu, ale výrazné chyby vzniknou především kopírováním dokumentu. Je to šum z kopírky, přidání, ztráta dat. To se dává do souvislosti s mizením autenticity, možná ale půjde o její vrtvení, když vezmeme, že kopírka má také svoji hodnověrnost. Ale jde-li mi o architekturu a o Pragera musím chyby z výkresu eliminovat, pravděpodobně i srovnávím s reálným objektem.
Pak vyvstává otázka - proč některé části výkresu nebyly dodrženy, když ty čáry tam nezvratitelně jsou?
Může to být čára nebo šrafura. Co znamená tato šrafura? Jaký zastupuje materiál pro realizaci v chodbě objektu?
Je mi dané zkreslení ale i volba, co dosadím tomu, jak pojmenuji to, co se na výkresu ukazuje navíc ve srovnání s navazujícími plány tohoto projektu pro další technická řešení.

Popis budovy:

Solitérní objekt, který je umístěn v ose hlavní třídy Na Petřinách, se na první pohled liší od architektury a prostředí svého okolí. Hmotově je členěn na dvě budovy, které se odlišují výškou zástavby. Budova "A" má sedm nadzemních podlaží, budova "B" má dvě nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet kombinovaný se ztužujícími železobetonovými stěnami, který zajistil flexibilitu dispozičního řešení a možnou obměnu vlastního funkčního využití budovy. Objekt tak umožňuje dispoziční proměny, obměnu vybavení, ale také dostatečnou kapacitu úložných prostorů využitím principů vestavěných skříňových příček.

Popis realizace pro vybraný úsek objektu - Chodba v objektu B: Z podkladů, ke kterým se mohu dostat, najít rozdíly - přidané čáry nebo šum. Charakterizovat šum jako typ šrafury ve výkresu - doplnit popis do legendy ve výkresu, co šrafura znamená, jaký zastupuje materiál. Převést tyto chyby z plánů do počítače. Narýsovat 3D model v Rhinoceru. Zkonstruovat v galerii chybějící komponenty. Čáry z výkresu budou v prostoru vypadat jako části nedostavěné příčky, překladu - jako tyč vysící v prostoru. Šrafura bude nakupený materiál. Jako dodatek nakonec by se do plánku chodby s nově doplněnou legendou mělo dokreslit i současné technické vybavení chodby a její mobiliář.

Celkový pohled

Detail jednoho objektu

Vernisáž

Výkres - archiv české architektury

Výkres - archiv Makromolekulárního ústavu