Zemřel prof. Pavel Kratochvíl

Dne 7. dubna 2023 zemřel ve věku 93 let prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c., bývalý ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Profesor Kratochvíl byl výraznou osobností světové polymerní chemie a jedním z předních odborníků v oblasti fyzikální chemie polymerů. Absolvoval na Vančurově reálném gymnáziu v Praze-Smíchově, odkud jeho kroky směřovaly na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V roce 1991 se pak na VŠCHT habilitoval pro obor makromolekulární chemie a roku 1992 byl v tomto oboru jmenován profesorem.

Na počátku kariéry získal zkušenosti s prací technologa ve Východočeských chemických závodech a působil jako asistent a odborný asistent na VŠCHT v Pardubicích. Poté zamířil do Ústavu organické chemie a biochemie, odkud přešel v roce 1959 do Ústavu makromolekulární chemie, kde strávil v podstatě celý profesní život.

Funkci ředitele Ústavu makromolekulární chemie přijal profesor Kratochvíl v roce 1990, v době, kdy se měnila česká společnost, česká ekonomika, Akademie věd i systém vědeckého výzkumu. O rozvoj ústavu v nových podmínkách porevoluční éry se v roli ředitele významně zasloužil po dvě funkční období v letech 1990 až 1998. S funkcí ředitele na sebe vzal i úkol navázat na tradici, založenou prvním ředitelem ústavu, profesorem Ottou Wichterlem. Profesor Kratochvíl tak přispěl k prestiži ústavu jako vědec i jako ředitel.

S profesorem Pavlem Kratochvílem se pojí také pověst výrazného a respektovaného představitele kritického vědeckého myšlení a zastánce vysokých nároků, které kladl jak na vědeckou práci, tak na úroveň vědecké výchovy a vzdělávání. Svědčí o tom také jeho dlouholeté působení na jeho alma mater, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, konkrétně v Ústavu polymerů, kde se od sedmdesátých let minulého století výrazně podílel na výchově několika generací polymerních chemiků. Svou celoživotní prací se významně zasloužil o rozvoj fyzikálních metod charakterizace polymerů, zejména v oblasti využití technik rozptylu světla ke studiu roztokového chování blokových kopolymerů. Je autorem či spoluautorem více než dvě stě publikací v mezinárodních časopisech

Profesor Kratochvíl byl po dobu své profesní kariéry velmi aktivní v celé řadě národních a mezinárodních odborných organizací. Přirozeným oceněním bylo udělení státní ceny, ceny Československé Akademie věd, stříbrné medaile Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, medaile Vysokého učení technického v Brně, pozvání do redakčních rad zahraničních vědeckých časopisů a přijetí do významných zahraničních vědeckých společností a jejich orgánů, v čele například s britskou Royal Society of Chemistry. Pomáhal zakládat Učenou společnost České republiky, byl členem České komise pro UNESCO, Stálé pracovní skupiny pro chemii, Akreditační komise, vědeckých rad vysokých škol a mnoha dalších grémií.