U příležitosti 50. výročí založení Ústavu makromolekulární chemie, ředitel ústavu po projednání v Radě ústavu, uděluje pamětní list deseti našim kolegům, současným i bývalým pracovníkům ústavu, jako výraz ocenění jejich výjimečného působení v různých oblastech činnosti ústavu, kterým se o ústav významně zasloužili.

Oceněnými pracovníky jsou (v abecedním pořadí):

Ing. Miroslav Bleha, CSc.

Je vůdčí osobností výzkumu polymerních membrán a membránových procesů, významného výzkumného směru ústavu, v kterém ústav může vykázat příklady úspěšného převodu výsledků základního výzkumu do praktické realizace. Přínos Ing. Blehy k výzkumu membrán a jeho podíl na realizaci membránových technologií v ČR byl oceněn Cenou Invence v rámci programu Česká hlava. Vedle tohoto vědeckého přínosu se Ing. Bleha významně zasloužil o ústav při konsolidaci ekonomické a správní agendy ústavu ve funkci zástupce ředitele ústavu, kterou vykonával po tři funkční období.

prof. Ing. Karel Dušek, DrSc.

Je pravděpodobně ve světě nejuznávanějším českým makromolekulárním chemikem. Jeho hlavním přínosem k světové makromolekulární vědě je rozvinutí teorie polymerních sítí. Byl zakladatelem a po dlouhá léta vůdčí osobností významného směru vědeckého programu ústavu. Svým přínosem makromolekulární vědě se významně zasloužil o pozitivní obraz ústavu ve světové vědecké komunitě.

Ing. Jaroslav Kahovec, CSc.

Je odborníkem v oblasti organické a makromolekulární chemie. Veřejnosti ústavu je však znám zejména jako odborník na chemické názvosloví a v tomto směru i řadu let působil v pracovní skupině pro makromolekulární názvosloví IUPAC a je spoluautorem příručky doporučeného názvosloví vydané IUPAC. Významně se zasloužil o úroveň a kultivaci odborného jazyka a vyjadřování u mnoha publikací ústavu, které prošly jeho rukama během jeho mnohaletého působení v pozici ústavního redaktora.

prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.

Je světově uznávanou osobností v oboru fyzikální chemie polymerů, významně se zasloužil o rozvoj fyzikálních metod charakterizace polymerů v ústavu, zejména využití technik rozptylu světla ke studiu roztokového chování blokových kopolymerů. Vždy byl výrazným a respektovaným představitelem kritického vědeckého myšlení, zastáncem vysokých nároků jak na vědeckou práci, tak na úroveň vědecké výchovy a vzdělávání. Po listopadu 1989 se významně zasloužil o rozvoj ústavu v nových podmínkách, kdy po dvě funkční období byl jeho ředitelem.

doc. RNDr. František Lednický, CSc.

Je uznávaným odborníkem v oboru polymerních materiálů. Po dlouhá léta svého působení v ústavu byl respektován jako autorita v oblasti morfologie polymerů. Významně se zasloužil o rozvoj mikroskopických technik zkoumání struktury polymerních materiálů, které dnes představují jeden z klíčových metodických nástrojů, využívaných téměř všemi ostatními týmy ústavu. Vedle svého odborného přínosu se Dr. Lednický zasloužil o ústav i organizační činností ve funkci zástupce ředitele ústavu v náročném období po listopadu 1989.

prof. Ing. Julius Pouchlý, DrSc.

Je uznáván jako jeden z předních odborníků a zakládajících osobností v oboru termodynamiky polymerů. Významně se zasloužil o rozvoj a vysokou úroveň studia termodynamiky makromolekulárních systémů v ústavu a přispíval k vyšší kultuře a úrovni vědecké práce svým důrazem na exaktnost a respekt k faktům. Po řadu let ovlivňoval úroveň vědecké výchovy mladších kolegů a věnoval se pedagogické činnosti.

prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.

Je odborníkem v oblasti výzkumu mechanického a pevnostního chování polymerních materiálů. Kromě svého odborného a pedagogického působení se nezdráhal věnovat svůj čas propagaci ústavu a polymerní vědy obecně, jak ve směru ke sdělovacím prostředkům, tak mezi mládeží. Svoji ochotou a schopností sdělit problémy makromolekulární vědy širší veřejnosti se významně zasloužil o propagaci ústavu a šíření dobrého obrazu makromolekulární vědy. Je autorem návrhu obrazce, který již řadu let se samozřejmostí a hrdostí používáme jako oficiální logo ústavu.

RNDr. Zdeněk Tuzar, CSc.

Je významnou vědeckou osobností ústavu v oboru fyzikální chemie makromolekul. Svými průkopnickými pracemi se zasloužil o vznik oboru studia samoasociačního chování blokových kopolymerů v selektivních rozpouštědlech, zahrnující popis vzniku a chování polymerních micel. Tato oblast studia polymerů se stala základem dnes velmi rychle se rozvíjející oblasti studia nadmolekulárních struktur v polymerech, který dnes patří k nejvýznamnějším směrům výzkumu v ústavu.

prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.

Je jednou z nejvýraznějších vědeckých osobností ústavu a představitelem výzkumného programu polymerních systémů pro farmaceutické použití, který je dlouhodobě nejúspěšnějším výzkumným směrem ústavu. Koncept rozpustných polymerů jako nosičů léčiv je dnes široce rozšířeným přístupem ve výzkumu biolékařských polymerů, směrem, který je ve světě jednoznačně spojován s naším ústavem a týmem, vedeným prof. Ulbrichem. Prof. Ulbrich se významně zasloužil o současnou úroveň a dobré jméno ústavu svým dlouholetým působením ve funkci ředitele ústavu.

Ing. Jiří Vacík, CSc.

Je odborníkem v oblasti makromolekulární chemie. Působil zejména v oboru syntézy hydrofilních gelů a vývoje polymerních materiálů pro medicinální použití, kde byl spolupracovníkem prof. Wichterla a pokračovatelem jeho záměrů, ať už ve výzkumu a aplikacích kontaktních čoček nebo jiných polymerních implantátů. Po řadu let Ing. Vacík reprezentoval vůči spolupracovníkům z lékařské komunity tento tradiční směr výzkumu ústavu a významně se zasloužil o udržení dominantního postavení ústavu v oblasti aplikace polymerních materiálů v medicíně.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život