Přístrojové vybavení Oddělení vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Oddělení vibrační spektroskopie je vybaveno spektrometry pro měření infračervených (FTIR) a Ramanových spekter a dalšími přístroji.

 • Infračervená (FTIR) spektroskopie
  • FTIR spektrometr Thermo Nicolet Nexus 870 pro měření v blízké a střední infračervené oblasti
   • StepScan modul pro měření rychlých dějů
  • FTIR spektrometr Thermo Nicolet 6700 pro měření v blízké a střední infračervené oblasti
   • FTIR mikroskop Continuum pro měření v transmisním a reflexním režimu (možnost mapování vzorků) a microATR režimu
  • nástavce pro infračervené spektrometry Thermo Nicolet
   • jednoodrazový ATR (attenuated total reflection) nástavec GoldenGate s diamantovým krystalem pro měření roztoků a pevných látek s možností sledování teplotních závislostí
   • nástavec pro víceodrazové ATR kombinovatelný s krystaly různých materiálů (ZnSe, Si, Ge) pro měření kapalných i pevných vzorků
   • nástavec pro měření vzorků na odrazných podložkách technikou spekulární reflexe
   • nástavec pro měření vzorků na odrazných podložkách technikou spekulární reflexe s proměnným úhlem odrazu umožňující hloubkové profilování
   • fotoakustická cela umožňující měření vzorků s vysokou absorbcí a hloubkové profilování
  • FTIR spektrometr Perkin-Elmer Paragon 1000 PC
   • jednoodrazový ATR nástavec GoldenGate s diamantovým krystalem pro měření roztoků a pevných látek
   • DRIFTS nástavec pro měření pevných a práškových vzorků metodou difuzní reflexe
  • FTIR spektrometr Bruker IFS55
 • Ramanova spektroskopie
  • Ramanův mikrospektrometr Renishaw inVia opatřený mikroskopem Leica a lasery pro excitaci ve viditelné (Ar-ion laser 514.5 nm, HeNe laser 632.8 nm) a blízké infračervené oblasti (near-infrared diode laser 785 nm); možnost mapování vzorků a hloubkového profilování v konfokálním mikroskopickém režimu
   • teplotní cela umožňující měření teplotních závislostí spekter pro pevné i kapalné vzorky
  • FT Raman modul NXR (k spektrometru Thermo Nicolet 6700) s laserem pro excitaci v blízké infračervené oblasti (Nd:YAG laser 1064 nm)
 • Další přístroje
  • UV-vis spektrometr Perkin-Elmer Lambda 20
  • GPC aparatura Labio Calc 100
  • Potenciostat BioLogic VSP300 se dvěma kanály - jeden opatřen nízkoproudovým modulem a druhý elektrochemickou impedanční spektroskopií (EIS)
FTIR spektrometr Thermo Nicolet 6700
FTIR spektrometr Thermo Nicolet 6700
Ramanův spektrometr Renishaw inVia
Ramanův mikrospektrometr Renishaw inVia

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život