Přístrojové vybavení Nadmolekulárních polymerních systémů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Naše oddělení disponuje několika pokročilými experimentálními technikami pro charakterizaci polymerů a výzkum jejich fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností:

 
·           7 komerčních (ALV, Malvern) a dílensky zhotovených přístrojů pro statický a dynamický rozptyl světla, které kromě standardních měření umožňují speciální pokročilá měření:
 

měření v extrémně širokém teplotním intervalu od -130 do  400 oC

měření v infračervené oblasti (980 nm) pro systémy, které absorbují ve viditelné oblasti

měření v elektrickém poli pro stanovení elektroforetické mobility a zeta potenciálu (koloidní stability)     nanočástic

měření rozptylu světla v přítomnosti ionizujícího záření

 
·       částicový mikroskop (Nanosight) pro sledování počtu částic a jejich distribucí
·        teplotně kontrolovaný statický dvojlom pro stanovení přechodů mezi uspořádanou a neuspořádanou fází a mezi uspořádanými fázemi
·       elektronová paramagnetická rezonance (Bruker) včetně zobrazovací metody ESRI  
·       špičkový přístroj SAXS/WAXS pro maloúhlový a širokoúhlový rozptyl Roentgenova záření (Molmet) se zdrojem Osmic microfocus
 
 
- Plně vybavená licencovaná radionuklidová laboratoř pro syntézu radiopolymerů a jejich charakterizaci:
 

Dionex - HPLC system with radioactivity detector Berthold FlowStar

Dionex - GPC system with radioactivity detector Berthold FlowStar

Typhoon – 2D autoradiography scanner

Veenstra VDC - radiometer

LTi nPhD - NaI(Tl) γ spectrometer

Liquid scintillation counter for α/β radiation

MicroBeta - scintillation counter (for incorporation analysis of 3H-thymidine)

MicroCont II – contamination monitor

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život