Archiv aktualit

new
Ostatní
Přímé srovnání antifouling vlastností poly(2-oxazolinů) a poly(2-oxazinů)
Časopis Macromolecular Rapid Communications publikoval článek srovnávající antifouling vlastnosti poly(2-oxazolinových) a poly(2-oxazinových) povrchů, možných alternativ k polyethylenglykolu.
new
Ostatní
Nové kopolymery pro izolaci membránových proteinů
Vědci z ÚMCH v rámci mezinárodní spolupráce vyvinuli nové, k nízkému pH a vůči Mg2+ iontům tolerantní, kopolymery využitelné pro izolaci a studium membránových proteinů.
new
Ostatní
Amfifilní (di-)gradientové kopoly(2-oxazoliny) jsou silnými inhibitory tvorby amyloidních vláken
Gradientové kopolymery hydrofilních a hydrofobních 2-oxazolinů účinně inhibují tvorbu amyloidních fibril v závislosti na koncentraci, což nabízí slibný potenciál pro léčbu amyloidóz.
new
Ostatní
Chitinové nanočástice pro řízení vlastností a struktury biokompozitů
V časopise Polymers byla publikována studie popisující vliv aminoskupin na povrchu chitinových nanowhiskerů na parametry biokompozitů s matricí polykaprolakton/polylaktid.
new
Ostatní
Doladění morfologických a antibakteriálních vlastností PEDOTu pomocí methyl violeti
V rámci národní spolupráce IMC-UTB byl připraven vodivý sférický PEDOT se zlepšenými antibakteriálními vlastnostmi, který má široké spektrum aplikací, včetně optických senzorů a lékařských zařízení.
new
Ostatní
Kyselina hyaluronová graftovaná Ceramidem NP pro léčbu kožních onemocnění
V časopisu Carbohydrate polymers byl publikován článek zabývající se syntézou hyaluronanu graftovaného Ceramidem NP. Derivát má slibné vlastnosti pro léčbu zánětlivých kožních onemocnění.
new
Ostatní
Nová metoda úpravy povrchu nanočástic pro diagnostické aplikace
Tým Polymerní a koloidní imunoterapeutika vyvinul účinnou metodu ukotvení syntetických polymerů k povrchu magnetických nanočástic. S týmem CAPI z 1. LF UK následně ověřil účinnost této povrchové úpravy in vivo.
new
Ostatní
Homogenní iontovýměnné membrány pro výrobu vodíku alkalickou elektrolýzou vody
Vědecký tým ÚMCH a VŠCHT vyvinul v rámci evropského projektu NEWELY homogenní iontovýměnné membrány s nízkým plošným odporem pro vysoce účinnou membránovou alkalickou elektrolýzu vody. Projekt byl oceněn jako „Best Innovation Award 2022" of the Clean Hydrogen Partnership at the European Hydrogen Week 2022 – „The secret to success is in the membrane“.
new
Ostatní
Protinádorový micelární dopravní systém s uvolňováním účinné složky spouštěným ultrazvukem
Česko-francouzský vědecký tým vyvinul protinádorový micelární dopravní systém s uvolňováním účinné složky spouštěným ultrazvukem a úspěšně ho otestoval na modelu myšího nádoru mozku - gliomu. Biodistribuci systému po organismu a jeho akumulaci v nádoru je možné jako přímou zpětnou vazbu v reálném čase sledovat pomocí PET nebo fluorescence.
new
Ostatní
Polymerní nanosondy pro fluorescenčně řízené operace zhoubných nádorů hlavy a krku a metastáz
Vědci z ÚMCH navrhli fluorescenční polymerní sondy určené pro fluorescenčně navigovanou chirurgii, které dokážou rozsvítit nádory a zobrazit hranice nádoru pro snadnější a přesnější resekci celého nádoru.
new
Ostatní
Polypyrrolové aerogely: Účinné adsorbenty iontů Cr(VI) z vodných roztoků
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové adsorbenty Cr(VI) na bázi polypyrolu s dobrými manipulačními vlastnostmi pro čištění vody.
new
Ostatní
Vliv povlaku upkonvertujících nanočástic na jejich degradaci a cytotoxicitu
Vědci z ÚMCH navrhli dvoubarevnou optickou kontrastní látku se sníženou degradovatelností za fyziologických podmínek, která je vhodná pro in vitro a in vivo zobrazování.
new
Ostatní
Studium změn intenzity osvětlení na kinetiku singletového kyslíku
Vědci z ÚMCH se v rámci česko-německo-japonské spolupráce podíleli na studii změn intenzity osvětlení na kinetiku signálu singletového kyslíku a fosforescence fotosenzibilizátoru in vivo, pomocí časově rozlišené optické detekce v NIR.
new
Ostatní
Hybridní vrstvy donor-akceptorových kopolymerů se stříbrnými nanočásticemi
V časopise Nanomaterials byl opublikován článek odhalující vliv elektron-donorových jednotek na formování stříbrných nanočástic na povrchu tenkých vrstev donor-akceptorových kopolymerů.
new
Ostatní
Martin Hrubý jmenován profesorem
Profesorský titul získal na návrh vědecké rady UK pro obor makromolekulární chemie.
new
Ostatní
Eva Randárová získala Prémii Otto Wichterleho
Prémie OW je udělována vynikajícím mladým vědeckým pracovníkům do 35 let.
new
Ostatní
Modelování kopolymerizace pro vývoj multifunkčních kopolymerů
Vědci z ÚMCH se v rámci mezinárodní spolupráce podíleli na studii zabývající se modelováním kopolymerizace akrylové kyseliny, methyl methakrylátu a t-butyl akrylamidu s cílem optimalizovat průmyslovou přípravu multifunkčních kopolymerů používaných v produktech osobní hygieny.
new
Ostatní
Vliv vlastností polymerních membrán na uvolňování léčiv
V rámci mezinárodní spolupráce ÚMCH a UFABC byl v časopisu Biomacromilecules publikován článek o vlivu propustnosti membrán polymersomů na zapouzdření či uvolnění léčiva.
new
Ostatní
Micely a polymeromy reagující na pH získané metodou RAFT-PISA za pomoci mikrovln
V časopise ACS OMEGA vědci z ÚMCH představili univerzální platformu pro syntézu micel a vezikul (polymersomů) citlivých na pH (PHPMA-b-PDPA) získaných pomocí mikrovlnné technologie RAFT-PISA, která může přitáhnout značnou pozornost v oblasti podávání léčiv.
new
Ostatní
Kompozity polyanilin/organokovové sítě: Efekt funkcionalizace sítě
Časopis ACS Applied Materials & Interfaces publikoval článek o vlivu struktury organokovové sítě na bázi Zr na vlastnosti jejích kompozitů s polyanilinem.
new
Ostatní
Prozkoumání vodivých mechanismů cement/CNT kompozitů pro budoucí studie geopolymerů
První krok budoucího zkoumání dielektrických vlastností geopolymerů pro použití v sensorech v oblasti stavebních materiálů - výsledky mezinárodní spolupráce byly publikovány v časopise Materials and Structures.
new
Ostatní
Vícevrstvý nanovlákenný nosič pro lokální aplikaci protinádorového léčiva topotekanu
Časopis Pharmaceutics publikoval práci o nanovlákenných nosičích léčiv s prodlouženou dobou uvolňování a biologickou aktivitou vůči nádorovým buňkám využitelných pro lokální léčbu např. nitroočního nádoru retinoblastomu.
new
Ostatní
Hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení produkující reaktivní singletový kyslík
Vědci z ÚMCH vyvinuli nové hexagonální světlo-konvertující nanočástice konjugované s bengálskou červení a PEGem k ničení nádorových buněk fotodynamickou terapií.
new
Ostatní
In vivo studie bezpečnosti transplantace reprogramovaných neurálních prekursorů derivovaných od lidských iPSC
Časopis Cell Transplantation publikoval výsledky in-vivo studie přežití, diferenciace a karcinogenity reprogramovaných neurálních prekurzorů derivovaných od lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
new
Ostatní
Polymery na bázi poly(glycidyl methakrylátu) pro automobilové nátěrové hmoty
V rámci výzkumu sponzorovaném americkou firmou Axalta Coating Systems vědci z ÚMCH popsali možnosti přípravy dobře definovaných nízkomolekulárních (ko)polymerů glycidyl methakrylátu využitelných při formulaci nátěrových směsí používaných v automobilovém průmyslu.
new
Ostatní
Nově vyvinuté gelové polymerní elektrolyty na bázi zesíťovaných 2-polyoxazolinů
Časopis Solid State Ionics publikoval práci o vývoji elektrochemicky, mechanicky a tepelně stabilních, účinných a univerzálních "zelených" gelových polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie na bázi zesíťovaných 2-polyoxazolinů.
new
Ostatní
Magnetické anorganicko-organicko-polymerní nanočástice pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
Výzkumný tým z ÚMCH významně přispěl k charakterizaci nanočástic, které jsou velmi slibným terapeutikem pro léčbu Huntingtonovy choroby - dědičného neurodegenerativního onemocnění mozku.
new
Ostatní
Chytré PLA-b-PTEGMA kopolymery: syntéza, teplotní závislost a uvolňování paclitaxelu.
Časopis Pharmaceutics publikoval výzkum o amfifilních, biokompatibilních a termoresponzivních kopolymerech PLA-b-PTEGMA, syntetizovaných s laditelným LCST využitých pro přípravu nanočástic s paclitaxelem, které uvolňují léčivo v závislosti na teplotě.
new
Ostatní
Roubování elektronovým svazkem pro přípravu nebioadhezivních polymerních hydrogelových vrstev
Vědci z IMC vyvinuli metodu využívající ozařování elektronovým svazkem pro vytvoření nebioadhezivních hydrogelových vrstev na implantabilních materiálech zlepšujících jejich biokompatibilitu. Koncentrace síťovatelných dvojných vazeb v kopolymerech je klíčová pro stabilitu a rovnoměrnost vytvořené hydrogelové vrstvy.
new
Ostatní
Indentační vs. makromechanická charakterizace nanokompozitů s monodisperzním tuhým plnivem
V časopisu Materials vyšla studie srovnávající zmíněné charakterizace na gumovitých elasto-plastických nanokompozitech bohatých na vodíkové vazby, s monodisperzním sférickým tuhým plnivem.
new
Ostatní
Zemřel prof. Pavel Kratochvíl
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 7. dubna zemřel ve věku 93 let prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., dr. h. c., jeden z předních odborníků v oblasti fyzikální chemie polymerů a bývalý ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
Syntéza a vlastnosti zwitteriontové poly(L-glutamové kyseliny)
Časopis Macromolecular Research zveřejnil studii popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních a biologicky odbouratelných polymerů na bázi poly(L-glutamové kyseliny) nesoucí zwitteriontové skupiny. Získané materiály mohou být použité v tkáňovém inženýrství.
new
Ostatní
Efektivní komplexace živočišného toxinu melittinu polymerními nosiči
Kationtově amfifilní živočišné jedy jako melitin mohou být komplexovány polyaniontovými nanočásticemi a vytvořit tak potenciální terapeutika látky s vysokou účinností. Článek zveřejnil European Polymer Journal.
new
Ostatní
Polymery obsahující fosfor jako citlivé biokompatibilní sondy pro 31P magnetickou rezonanci
V časopise Molecules vyšla studie popisující syntézu a charakterizaci biokompatibilních polymerů obsahujících fosfor, které lze použít jako vysoce citlivé sondy při zobrazování vnitřních tělesných struktur pomocí 31P MRI.
new
Ostatní
Vliv polymerního povlaku NaYF4:Yb,Er nanočástic na biolékařské vlastnosti
Světlo-konvertující NaYF4:Yb,Er nanočástice modifikované bifosfonátem zakončeným poly(ethylenglykolem) a Bengálskou červení produkovaly reaktivní kyslík, který lze využít k zabíjení rakovinných buněk.
new
Ostatní
Časopis Vesmír 04/2023
Nové číslo časopisu Vesmír věnované plastům zveřejnilo články H. Beneše a M. Hrubého.
new
Ostatní
Prague Meeting on Tumor Therapy and Imaging
Ve dnech 19. – 21. 3. 2023 jsme pořádali mezinárodní konferenci zaměřenou na prezentaci nejnovějších výsledků a výměnu zkušeností v oblasti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění.
new
Ostatní
Polymerní kartáče na bázi N-methakryloxysukcinimidu jako platforma pro univerzální postpolymerizační modifikaci
Nová metoda přípravy polymerních kartáčů pomocí povrchově iniciované radikálové polymerace N-methakryloxysukcinimidu a jejich následná postpolymerizační modifikace za mírných podmínek byly publikovány v časopise Progress in Organic Coatings.
new
Ostatní
Plazmonické Ag/Cu/PEG nanokapaliny připravené při kontaktu pevných látek s kapalinami v plynné fázi
Časopis Nanoscale Advances zveřejnil postup přípravy nanokapalin, který nabízí vynikající platformu pro základní výzkum nevodných nanokapalin, přičemž interakce kov-polymer a kov-kov nejsou narušeny přítomností rozpouštědel nebo chemických reziduí.
new
Ostatní
Nový, teplotně nezávislý polymerní systém pro kultivaci a nedestruktivní sklizeň buněk
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout nový a univerzální, teplotně nezávislý systém pro nedestruktivní sklizeň buněk. Biofunkcionalizací polymerních kartáčů byly připraveny povrchy umožňující adhezi, kultivaci a následnou řízenou sklizeň fibroblastů.
new
Ostatní
Polymerní nosiče antimikrobiálních peptidů s různým typem uvolňování
Časopis Pharmaceutics zveřejnil článek představující návrh, syntézu a předběžné biologické výsledky polymerních konjugátů nesoucích antibakteriální peptid.
new
Ostatní
Polypyrrol-bariumferitové magnetické kryogely pro čištění vody
Vědcům z ÚMCH se podařilo syntetizovat účinné adsorbenty pro čištění vody se zvýšeným adsorpčním výkonem a možností snadnějšího oddělování od jiných látek roztoku pomocí magnetického pole.
new
Ostatní
Nová technologie zrychlí, usnadní a zlevní imunochemické testování
Vědci ve spolupráci s vývojáři z průmyslu vyvinuli technologii, která umí připravit plně syntetický polymer a výrazně zjednoduší i zlevní provádění analýz, jež mají za cíl prokázat přítomnost patogenu nebo specifické protilátky v organismu.
new
Ostatní
Obří polymerní vezikuly připravené pomocí mikrofluidického zařízení na bázi PDMS
Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vyvinout obří polymerní vezikuly reagující na změny pH.
new
Ostatní
Řízená radikálová polymerizace 2-hydroxyethylmethakrylátu v nepolárním rozpouštědle
Vědci z ÚMCH popsali, jak může být 2-hydroxyethylmethakrylát (HEMA) rychle polymerizován kontrolovaným způsobem umožňujícím vznik poly(HEMA) s vysokou molekulovou hmotností a poskytujícím přímý přístup k amfifilním kopolymerům.
new
Ostatní
Optické zobrazování za pomoci fluorescenčních značek zkresluje biodistribuci a hromadění v nádorové tkáni
Nově publikovaná studie porovnává biodistribuci a akumulaci čtyř fluorescenčně značených polymerních konjugátů a samotných nízkomolekulárních fluorescenčních značek v nádorových buňkách.
new
Ostatní
Nový způsob přípravy senzorové vrstvy pomocí kyselé polymerace
Časopis Journal of Materials Chemistry B zveřejnil studii představující nový způsob syntézy senzorové vrstvy na bázi filmu PANI a chelatačních činidel pro potenciometrickou detekci železa.
new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení
Příjem přihlášek byl uzavřen, probíhá vyhodnocování a výběr uchazečů, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
new
Ostatní
Wiley Encyklopedie: Mikromechanické vlastnosti polymerů
Miroslav Šlouf, vedoucí oddělení Morfologie polymerů, připravil novou kapitolu do 4. vydání Encyklopedie vědy a technologie polymerů (Wiley).
new
Ostatní
Makroporézní vodivé materiály pro superkondenzátory
Časopis Materials Chemistry and Physics zveřejnil studii zabývající se výzkumem makroporézních vodivých materiálů pro superkondenzátory.
new
Ostatní
Welcome Meeting: UNESCO/IUPAC postgraduální kurz polymerních věd
Oficiálně jsme odstartovali již 27. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních věd, který pořádáme pod záštitou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC/Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii.
new
Ostatní
Polymery pro efektivnější skladování energie
Výzkumníci z ÚMCH popsali slibný přístup využití polymerů pro účinné skladování energie za pomoci použití iontů hliníku pro akumulaci energie v organickém polymeru-polyanilinu.
new
Ostatní
Genová terapie pro pacienty s poraněním míchy
Mezinárodní tým vědců pokračuje ve výzkumu genové terapie pro pacienty trpící neuropatií. Výsledky nové studie byly zveřejněny v časopisu Molecular Therapy.
new
Ostatní
Vědavýzkum.cz: Věda do praxe
O zkušenostech s transferem vědeckých výsledků hovořil v článku pro portál Vědavýzkum.cz dr. Tomáš Etrych, vedoucí Oddělení biolékařských polymerů.
new
Ostatní
Ředitel ÚMCH Jiří Kotek obdržel v Lyonu čestný doktorát
Jiří Kotek převzal čestný doktorát Národního institutu aplikovaných věd v Lyonu.
new
Ostatní
Nanočástice pro radioterapii onkologických onemocnění
Polymerní chemici pokračují ve výzkumu samouspořádaných nanočástic pro radioterapii onkologických onemocnění.
new
Ostatní
Národní ústav pro výzkum rakoviny
Zlepšit diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny. Do projektu se zapojí i výzkumníci z ÚMCH.
new
Ostatní
Polymerní systémy pro léčbu metastazujících nádorů
Nová studie vědců z ÚMCH na obálce a jako hlavní článek časopisu Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine.
new
Ostatní
Nová publikace v Biomacromolecules
Výzkumníkům z Akademie věd se podařilo rozpoznat a detailně popsat protinádorovou aktivitu u derivátu Ritonaviru.
new
Ostatní
Polymerní senzor pro detekci iontů železa
Výsledky spolupráce vědců napříč odděleními ÚMCH v časopisu Biosensors.
new
Ostatní
Náhrada jednorázových plastů
by neměla být na jedno použití
Dr. Hynek Beneš z Oddělení zpracování polymerních materiálů poskytl komentář České tiskové kanceláři (ČTK) k novele týkající se zákazu výroby vybraných jednorázových výrobků z plastu.
new
Ostatní
Dny otevřených dveří 2022
Srdečně vás ve dnech 2. a 3. listopadu zveme do ÚMCH na Dny otevřených dveří. Těšíme se na setkání se všemi fanoušky polymerních věd!
new
Ostatní
Nanogely pro potlačení účinku prozánětlivých enzymů
Polymerní chemici z Petřin pracují na vývoji hydrofilních nanočástic pro potlačení účinku protizánětlivých procestů.
new
Ostatní
Vědci objasnili, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity
Mezinárodnímu týmu výzkumníků vedenému profesorem Feng Gao z Univerzity v Linköpingu se podařilo objasnit, jak zvýšit účinnost solárních článků s perovskity. Na výzkumu se významně podíleli také vědci z Ústavu makromolekulární chemie. Výsledky studie byly zveřejněny v časopisu Science.
new
Ostatní
Polymery 2022
Začátek října patří konferenci Polymery 2022, kterou letos organizuje Ústav makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
Hydrogelový implantát pro léčbu retinoblastomu
new
Ostatní
Pokrok ve vývoji polymerních organických solárních článků
new
Ostatní
Smart polymerní systémy pro snímací aplikace
new
Ostatní
Polymerní nanočástice pro diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění
new
Ostatní
Nová polymerní terapeutika hemochromatózy a Wilsonovy choroby
new
Ostatní
84. ročník konference PMM
Koncem července 2022 proběhl další ročník konference Prague Meeting on Macromolecules "Frontiers of Polymer Colloids – From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications".
new
Ostatní
Polymerní sondy pro fosforovou magnetickou rezonanci
new
Ostatní
Nanočástice z ÚMCH mohou pomoci k lepší diagnostice závažných onemocnění
new
Ostatní
ÚMCH stojí za Ukrajinou
ÚMCH se plně připojuje k prohlášení Akademie věd ČR.
new
Ostatní
Nature Energy: organické solární články z netoxických rozpouštědel
new
Ostatní
Program PhD projektů na ÚMCH 2022/2023 – Přijímací řízení
Hledáme doktorandy se zájmem o pokročilý materiálový a biomedicinální výzkum.
new
Ostatní
Vývoj protilátkového mimetika pomocí iBody
new
Ostatní
Vylepšení nové metody rastrovací elektronové mikroskopie
new
Ostatní
Vývoj hydrogelových implantátů pro léčbu očního nádoru
new
Ostatní
Výzkum odolnějších kompozitních materiálů
new
Ostatní
UNESCO/IUPAC postgraduální kurz slaví 26. ročník
Oficiálně jsme odstartovali již 26. ročník mezinárodního postgraduálního kurzu polymerních věd.
new
Ostatní
Nová publikace o výzkumu 3D biotisku
new
Ostatní
Environmentálně-příznivá mikrovlnná syntéza biologicky rozložitelných obalových fólií
new
Ostatní
Výzkum šetrnějších makromolekulárních terapeutik
new
Ostatní
Cena za farmacii míří do ÚMCH
Dr. Jiří Trousil z Oddělení biologických modelů obdržel Cenu za farmacii udělovanou Francouzským velvyslanectvím v ČR.
new
Ostatní
Syntéza derivátu Ritonaviru a jeho připojení k polymernímu nosiči
new
Ostatní
Bioresource Technology: Nový typ polymerních membrán z ÚMCH
new
Ostatní
Zuzana Morávková a Rafał Konefał získali Prémii Otto Wichterleho
Dr. Zuzana Morávková z Oddělení vibrační spektroskopie a Dr. Rafał Konefał z Oddělení NMR spektroskopie převzali z rukou předsedkyně Akademie věd Prémii Otto Wichterleho.
new
Ostatní
Pokrok ve vývoji polymerních nosičů chemoterapeutik
new
Ostatní
Syntéza a strukturní charakterizace polyurethanů z obnovitelných surovin
new
Ostatní
Výzkum polymerních elektrolytů pro lithium-iontové baterie
new
Ostatní
Nová metoda skenovací elektronové mikroskopie
new
Ostatní
Vývoj a design perovskitových LED diod
new
Ostatní
Biologicky rozložitelné nanočásticové nosiče léčiv
new
Ostatní
Nový příspěvek z Oddělení biolékařských polymerů v časopise Pharmaceutics
new
Ostatní
Biomacromolecules: Biomimetické hydrogely pro tkáňové inženýrství
new
Ostatní
Nová generace zdravotnických prostředků navazující na HemaGel
Vědcům z ÚMCH se podařilo vyvinout novou generaci zdravotnických prostředků navazující na původní přípravek k urychlení hojení ran HemaGel.
new
Ostatní
EPF Inter-Congress Workshop
Na konci června 2021 budeme pořádat jednodenní on-line EPF Inter-Congress Workshop .
new
Ostatní
Ředitelem ÚMCH byl na další období jmenován Dr. Ing. Jiří Kotek
Dr. Ing. Jiří Kotek byl 1. dubna 2021 jmenován ředitelem Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. na druhé pětileté funkční období.
new
Ostatní
Výzkum vylepšení uspořádání tenkých vrstev blokového kopolymeru
new
Ostatní
Přehledový článek věnující se nanoterapeutikům na bázi HPMA kopolymerů
Komplexní přehledový článek popisující problematiku polymerních systémů HPMA spojenou s využitím tzv. EPR efektu v rámci léčby pevných nádorů.
new
Ostatní
Světlo-konvertující lantanidové nanočástice pro detekci lidského albuminu
new
Ostatní
Nový druh iontově vodivého materiálu pro výrobu bezpečnějších baterií
new
Ostatní
Polymerní nanoterapeutika z ÚMCH v Journal of Controlled Release
new
Ostatní
Úspěch oddělení NMR spektroskopie v Inorganic Chemistry
new
Ostatní
Biomacromolecules: Polymerní nanosystémy pro účinnou inhibici galektinu-3
new
Ostatní
PhD projekty – Přijímací řízení 2021/2022
Hledáme nové doktorandy se zájmem o pokročilý materiálový a biomedicinální výzkum prohlubující znalosti makromolekulární vědy.
Uzávěrka registrací je 8. března 2021.
new
Ostatní
AV ČR a Univerzita Karlova se domluvily na další spolupráci v BIOCEVu
Dvě největší vědecko-vzdělávací instituce budou i nadále spolupracovat v rámci centra BIOCEV.
new
Ostatní
Zemřel profesor Karel Dušek, věnoval se výzkumu polymerních gelů
Vedení Ústavu makromolekulární chemie AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 30. října 2020 zemřel profesor Karel Dušek.
new
Ostatní
Licence na využití iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Univerzita Karlova podepsaly s firmou Immunotech licenční smlouvu na využití společné technologie iBodies® pro měření volného testosteronu v krvi.
new
Ostatní
Lenka Kotrchová 1. místo Cena Sanofi - Pharmacy
Lenka Kotrchová získala nejvyšší ocenění v kategorii Pharmacy za práci o syntéze nových polymerních léčiv a struktur určených pro léčbu či diagnostiku nádorových onemocnění.
new
Ostatní
Oxygenerátor oceněn v Hack the Crisis
Tým z oddělení Polymerních membrán získal čtvrté místo z 206 přihlášených projektů v hackatonu vyhlášeném agenturou CzechInvest.
new
Ostatní
Jak bojujeme proti koronavirové nákaze
Aktuální činnost Ústavu makromolekulární chemie je z velké míry ovlivněna současnou pandemií koronaviru. Významnou část našich kapacit jsme uvolnili na zvládnutí pandemie.
new
Ostatní
Pomáháme vyvíjet perovskitové diody
Prestižní vědecký časopis Nature Communications nedávno zveřejnil výsledky společné práce kolegů z Oddělení NMR spektroskopie s Linköping University.
new
Ostatní
Oxygenerátor s membránou – přihlášeno do covid19.cz
Oxygenerátor, vyvinutý vědci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR a firmou MemBrain s.r.o., se liší od komerčně nabízených typů použitou polymerní membránou, která je schopna zachytit veškeré viry a obohatit přiváděný vzduch až na 45 % kyslíku.
Uvítáme spolupráci k výrobě.
new
Ostatní
Evropský polymerní kongres 2022
Ústav makromolekulární chemie AV ČR v rámci Evropské polymerní federace organizuje konferenci. Akce se bude konat 26. 6. – 1. 7. v Praze.
new
Ostatní
Čeští vědci vyvinuli látku na zvýšení imunity
Laboratoř čistých prostor ÚMCH se spolu s Mikrobiologickým ústavem, dvěma fakultami Univerzity Karlovy a komerční sférou podílela na výzkumu a vývoji nového imunomodulátoru neboli látky na posílení imunitního systému.
new
Ostatní
Nový pohled na léčbu ALS
Týmu vědců pod vedením Martina Marsaly z Kalifornské university v San Diegu se podařilo úspěšně otestovat novou operačně-aplikační metodu, která by v budoucnu mohla pomoci lidem s chorobou ALS.
new
Ostatní
České předsednictví Evropské polymerní federace
Pro roky 2020–2021 se Česká republika stala předsedajícím státem EPF, reprezentována národním zástupcem Českou chemickou společností, a prezidentem EPF byl zvolen Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
new
Ostatní
60 let Ústavu makromolekulární chemie
V listopadu jsme oslavili 60 let od založení ústavu prof. Otto Wichterlem. Příležitost k bilancování i pohledu do budoucna.
divider