Vibrační spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výzkum

Náplní práce oddělení vibrační spektroskopie je strukturní analýza makromolekulárních systémů a studium interakcí v polymerních směsích a roztocích. Informace o molekulární struktuře látek je pak korelována s makroskopickými vlastnostmi materiálů, což vede k jejich hlubšímu pochopení a možnosti jejich predikce. Vybavení laboratoří vibrační spektroskopie umožňuje analyzovat kapaliny i pevné vzorky v mnoha formách (folie, gely, vrstvy, prášky, etc.) moderními metodami infračervené i Ramanovy spektroskopie.

Hlavní oblasti výzkumu:

  • agregační chování termoresposivních blokových polymerů
  • mísitelnost polymerních směsí a rozpustnost polymerů
  • studium pohyblivosti molekul v polymerních směsích
  • studium vodíkových vazeb v celulóze a modelových systémech
  • krystalizace a částečné uspořádání v semikrystalických polymerech
  • spektroskopie elektricky vodivých polymerů, zejména polyanilinu a jeho nanokompositů
  • spektroskopie interkalovaných jílů a modifikovaných magnetických nanočástic pro lékařské účely
  • degradace polyolefinů využívaných pro lékařské a konstrukční účely
  • kvantově-chemické výpočty struktury molekul.


 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21